Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel om zijn taken goed te kunnen uitoefenen.

 

Deze taken zijn onder andere:

  • Verdeling van ondersteuningsmiddelen, de toekenning van arrangementen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot het leerwegondersteunend onderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  • Het bieden van onderwijs en ondersteuning op bovenschoolse voorzieningen zoals rebound  of FlexCollege
  • Het uitvoeren van onderzoek naar leerachterstanden en IQ of psychologisch onderzoek
  • BOVO Haaglanden ondersteunt het scholenveld voor de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
  • Het verstrekken van informatie betreffende bovengenoemde punten aan de scholen (nieuwsbrieven).
  • Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van bovengenoemde punten voor scholen.

 

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders en (onderwijzend) personeel en verstrekt gegevens zonder toestemming (van ouders en/of leerlingen) niet aan derden.

 

De persoonsgegevens van leerlingen krijgt het SWV wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven of is aangemeld advies vraagt over ondersteuning of een aanvraag voor ondersteuning indient. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals psychologische onderzoeksgegevens of medische gegevens met het SWV gedeeld. Dit gebeurt alleen als dat nodig om de juiste ondersteuningsvraag voor de leerling te bepalen. Deze bevoegdheid is gegrond op de wetgeving.

 

Voor de afdeling BOVO Haaglanden worden gegevens verwerkt, ook als er geen advies is gevraagd, in het kader van de ondersteuning van de overstap naar het voortgezet onderwijs.

 

De persoonsgegevens van leerlingen, ouders en (onderwijzend) personeel worden door het SWV verwerkt in een SAAS-module van Onderwijs Transparant. Dit systeem is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de scholen, medewerkers van het SWV en BOVO onderzoeksbureaus. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Via de website en/of aanmelder.nl kan (onderwijzend) personeel zich inschrijven voor bijeenkomsten. Hiertoe worden gewone persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en school, verwerkt ten behoeve van de inschrijving. Gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk.

 

Via de websites van SWV ZHW en BOVO Haaglanden worden geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Het SWV maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, ouders of medewerkers van de scholen van het SWV, tenzij daarvoor door de betrokkene of ouders/verzorgers toestemming is gegeven.

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Ouders en (onderwijzend) personeel hebben het recht hun gegevens te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn).  Verzoeken hiertoe moeten gericht worden aan de verwerkingsverantwoordelijke, zoals het schoolbestuur. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten betreffende het SWV, kan contact worden opgenomen met het Samenwerkingsverband Zuid Holland West.

 

Het SWV ZHW werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe op het Samenwerkingsverband wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement kunt u bij het SWV ZHW opvragen.

 

Aanvullend op de Privacyverklaring verstrekt SWH ZHW begin mei eenmalig persoonsgegevens aan de Stichting Leergeld ten behoeve van de financiële ondersteuning voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Stichting Leergeld voert deze taak uit in opdracht van de gemeente Den Haag. Er worden niet meer persoonsgegevens verstrekt dan noodzakelijk voor dit doel. Ook worden er geen bijzondere persoonsgegevens verstrekt. Met Stichting Leergeld is overeengekomen dat de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor bovengenoemd doel en na gebruik direct worden vernietigd. De gegevens worden door de Stichting Leergeld niet verstrekt aan derden en/of verwerkers. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onrechtmatige toegang of kennisneming te voorkomen. Betrokkene of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht bezwaar te maken tegen deze verstrekking.