BOVO werkt vanuit de kernwaarden 'verbinden, objectief en professioneel’ aan de volgende ambitie: het vinden van een passende plek voor ieder kind, waarbij we streven naar eerlijke kansen door een transparant en zorgvuldig proces. Wij willen de overstap naar het vo voor alle betrokkenen zo vloeiend mogelijk laten verlopen.

 

BOVO kent acht doelstellingen:

 

  1. De website scholenwijzer informeert vanaf kinderopvang tot en met wetenschappelijk onderwijs binnen de regio. Ouders/leerlingen en scholen hebben daarmee toegang tot juiste informatie die ondersteunt bij het maken van diverse schoolkeuzes. Specifiek voor de overstap van po naar vo is er op diverse momenten in het jaar andere en aanvullende informatie beschikbaar (via po/vo scholen) voor de ouders.
  2. Alle leerlingen kunnen rekenen op een zorgvuldig proces van aanmelding en toelating, waarbij het bevorderen van gelijke kansen het uitgangspunt is van de procedure.
  3. Scholen voelen zich ondersteund bij het doorlopen van de verschillende stappen in de procedure (met een passend onderwijsvraag), vanaf de totstandkoming van het bsa tot en met de plaatsing van alle leerlingen op een passende plek. Daar waar nodig gebeurt dit in samenwerking met SWVZHW en SPPOH;
  4. Po- en vo-scholen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en beschikken over de benodigde kennis rondom de overstapprocedure door informatie-/communicatiemiddelen en bijeenkomsten;
  5. De warme overdracht en de uitwisseling van dossierkennis tussen het po en het vo vindt jaarlijks plaats op de door BOVO gefaciliteerde uitwisselingsmarkten;
  6. De scholen worden door de Onderwijs Servicedesk Haaglanden ondersteund bij vragen op inhoudelijk en technisch vlak m.b.t. de verschillende overstapprocedures. De Servicedesk doet dit voor de onderwijsondersteunende programma’s: APO, BOVO en VOROC/Spirit4You;
  7. Om zicht en grip te houden op het proces van aanmelden en toelaten wordt de procedure technisch ondersteund door applicaties, zoals POVO-OT en Topdesk;
  8. Voor de werking van de procedure en de te verwachten resultaten zijn kwaliteitsdoelen omschreven. De kwaliteit wordt gemeten door jaarlijks de resultaten te monitoren en de procedure en haar werkwijze te evalueren.