Alle leerlingen die voor een middelbare school in de regio Haaglanden aanmelden maken evenveel kans op een plek op hun favoriete school. De meeste leerlingen (gemiddeld 93%) worden op hun favoriete school geplaatst. Sommige middelbare scholen krijgen meer aanmeldingen dan dat zij plek hebben. Die scholen loten. Vooraf is nooit bekend welke scholen er loten, dat is ieder jaar anders. In schooljaar 2022-2023 werden 7.106 kinderen aangemeld in de eerste ronde. Van deze leerlingen is 97,5% geplaatst in de top 3 van de voorkeurslijst.
Na de aanmelding gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij kijken of uw kind toelaatbaar is, oftewel of het basisschooladvies van uw kind past bij de school en, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, of de school die ondersteuning kan geven. Verreweg de meeste leerlingen krijgen zo een plek op de school van eerste keuze. Middelbare scholen die meer aanmeldingen krijgen dan dat zij plek hebben loten eerst zelf (dat heet decentraal). In dat geval worden eerst voorrangsregels toegepast. Deze gelden alleen in de eerste ronde van aanmelden. Dit betekent dat leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels van de school eerst een plek krijgen. De andere plekken worden vervolgens onder toezicht van een notaris verloot onder de andere leerlingen. Als uw kind is uitgeloot op de school van eerste keuze gaat uw kind mee in de centrale loting en matching van BOVO. Dit betekent dat uw kind een lotnummer krijgt en onder toezicht van een notaris op een van de andere scholen op de voorkeurslijst wordt geplaatst. Het is belangrijk dat u meerdere scholen op de voorkeurslijst zet: hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek op een andere school. Meer informatie over de centrale loting en matching vindt u hier.
Sommige middelbare scholen krijgen meer aanmeldingen dan dat zij plek hebben. Die scholen loten. Vooraf is nooit bekend welke scholen er loten, dat is ieder jaar anders. In de regio zijn er scholen die populair zijn en vaker loten dan andere. BOVO maakt ieder jaar nadat de toelatingsbesluiten van de eerste ronde gedeeld zijn bekend welke scholen geloot hebben en deze staan vermeld in het jaarverslag. In schooljaar 2022-2023 waren dit: Christelijk College de Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet, Dalton Den Haag, ‘s Gravendreef College Leidschenveen, Haags Montessori Lyceum, Maris College Kijkduin, Veurs Voorburg, Vrijzinnig Christelijk Lyceum en Yuverta Madestein.
De BOVO regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
In schooljaar 2022-2023 werden 7.106 kinderen aangemeld in de eerste ronde. Van deze leerlingen is 97,5% geplaatst in de top 3 van de voorkeurslijst. In totaal is 93,2% van de toegelaten leerlingen geplaatst op de school van eerste keuze.
In de regio Haaglanden kunt u in 2024 tussen 8 januari en 3 februari en tussen 26 februari en 16 maart open dagen bezoeken. Een overzicht van alle activiteiten per school vindt u op de Scholenwijzer
Er is een vastgestelde periode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Het definitieve schooladvies wordt door de basisschool uiterlijk vrijdag 22 maart 2024 verstrekt. Als dit definitieve advies er is kan tussen 18 maart en 31 maart 2024 aangemeld worden op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Meer informatie over digitaal aanmelden vindt u hier.
Er blijven populaire scholen in de BOVO-regio met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Hierdoor kan er op een school altijd sprake kan zijn van loting. Als een leerling één school invult op de voorkeurslijst en wordt uitgeloot op die plek, gaat de leerling direct door naar Ronde 2. Om meer kans te maken op een plek in Ronde 1 wordt door de besturen dringend geadviseerd meer scholen in te vullen op de voorkeurslijst. Niet op alle onderwijsniveaus zijn evenveel scholen. Zo zijn er in onze regio 6 praktijkscholen. Er zijn veel meer havo en vwo scholen. Het advies voor het aantal scholen per niveau verschilt daardoor. Omdat vooraf niet bekend is waar kinderen zich gaan aanmelden kan hierover op open dagen geen uitspraak gedaan worden door middelbare scholen. Als middelbare scholen aangeven dat zij nooit loten is dat geen garantie dat ze ook dit jaar niet hoeven te loten. Het is belangrijk om meerdere scholen op de voorkeurslijst te zetten. Hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek. Minder dan het geadviseerde aantal mag wel, mag wel, maar liever meer. Ook bij acht scholen op de voorkeurslijst bestaat de mogelijkheid dat een leerling op alle scholen wordt uitgeloot. Ouders van kinderen die uitgeloot zijn op alle scholen van hun voorkeurslijst worden benaderd door hun basisschool om hun mogelijkheden voor de tweede aanmeldronde door te nemen.
In de regio Haaglanden bestaat geen regionale plaatsingsgarantie en BOVO raadt daarom aan een volledige voorkeurslijst in te vullen ongeacht wat u hoort van vo-scholen op open dagen. Als een individuele school besluit om toch een plaatsingsgarantie te geven (dit vindt u dan op de website van de school), dan geldt deze alleen als de school op plek 1 van de voorkeurslijst staat.
De schoolbesturen in de regio Haaglanden hebben afgesproken dat een middelbare school bepaalde leerlingen voorrang kan geven. Dit betekent dat als er voor een bepaald niveau meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plekken zijn, leerlingen die voldoen aan een voorrangsregel met voorrang geplaatst kunnen worden. De plekken die daarna nog beschikbaar zijn, worden verloot onder de andere leerlingen. De middelbare school bepaalt zelf welke voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde deze worden toegepast. Ze vermelden dit op hun websites. De voorrangsregels zijn alleen geldig bij de school van eerste voorkeur in de eerste ronde van aanmelden en worden toegepast voorafgaand aan de decentrale loting. De middelbare school controleert altijd of de leerling inderdaad in aanmerking komt voor voorrang. Er zijn drie voorrangsregels toegestaan: 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-) broer/zus op de school van eerste voorkeur; 2. Voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school van eerste voorkeur; 3. Voorrang voor leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept: • De middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen. • De middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen. • De middelbare Vrije School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.
Vanaf schooljaar 2023-2024 moet het voorlopig schooladvies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de doorstroomtoets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het voorlopig schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport. Als de eindtoets lager uitvalt dan het voorlopig schooladvies, wordt er niet naar beneden bijgesteld.
Ga altijd het gesprek aan met uw basisschool. Uw basisschool schrijft voor de overdracht naar de middelbare school een onderwijskundig rapport over uw kind waarin het basisschooladvies staat. U heeft de mogelijkheid om een eigen zienswijze toe te voegen aan het onderwijskundig rapport als dit document definitief is. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips wat u verder kunt doen als u het niet eens bent met het gegeven advies van de basisschool.
Het is mogelijk uw kind in te schrijven voor een brugklas met een lager niveau dan het definitieve advies. Neem in dat geval eerst contact op met de middelbare school van voorkeur om dit af te stemmen en vervolgens met uw basisschool zodat zij kunnen ondersteunen bij de digitale aanmelding.
U neemt contact op met uw basisschool. Zij kunnen u helpen met inlogproblemen.
U kunt uw kind aanmelden in de regio van BOVO-Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) als u niet op een basisschool in onze regio zit. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier. Aanmelden kan dan niet digitaal maar gaat met een ‘blanco aanmeldformulier’.
U kunt uw kind aanmelden buiten de regio van BOVO-Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) als u op een basisschool in onze regio zit. Meer informatie over dit onderwerp leest u hier. Aanmelden kan dan niet digitaal maar gaat met een ‘blanco aanmeldformulier’.
Voor leerlingen die na de eerste ronde nog geen plek hebben, is er een tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten. Dit gaat vooral om leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot op alle scholen van de voorkeurslijst of die nog niet eerder zijn aangemeld. Maar ook leerlingen die in de eerste ronde wel een aanbod tot toelating hebben ontvangen van een middelbare school, maar toch willen veranderen van school. Aanmelden voor de tweede ronde start op dinsdag 21 en loopt tot en met vrijdag 24 mei 2024. Wilt u na deze data aanmelden? Lees dan hier meer over de restronde.
Als uw kind op alle scholen van de voorkeurslijst is uitgeloot neemt de basisschool zelf contact met u op. U wordt dan geholpen bij het vervolg van het aanmeldproces. Het is heel vervelend om op alle scholen te zijn uitgeloot. U kunt opnieuw aanmelden in de tweede ronde.
Vanaf vrijdag 17 mei om 17.00 uur staat er op de Scholenwijzer een overzicht van alle nog beschikbare plekken per niveau.
Aanmelden voor de tweede ronde start op dinsdag 21 en loopt tot en met vrijdag 24 mei 2024. Het aanmelden werkt op bijna dezelfde manier als in ronde 1. Ronde 2 kent echter geen voorrangsregels en verschillende fasen meer: alle aangemelde leerlingen gaan direct naar een tweede centrale loting & matching. Aanmelden kan in deze ronde alleen op de middelbare scholen die nog plek hebben. De capaciteit van de scholen wordt per niveau op de Scholenwijzer gepubliceerd. Meer informatie over de tweede ronde van aanmelden vindt u hier.
Begin juni, als de eerste en tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten zijn afgerond, hebben bijna alle basisschoolverlaters een plek op een middelbare school gevonden. Vanaf 5 juni 2024 start de restperiode tot de zomervakantie, waarin de laatste leerlingen nog een plek kunnen vinden. Ook kunnen leerlingen van school of klas wisselen, bijvoorbeeld omdat zij een hogere plek op hun voorkeurslijst kunnen krijgen. Meer informatie over de restronde vindt u hier.
Vanaf maandag 3 juni 2024, kan een formulier voor het aanmelden in de restperiode uit POVO OT uitgedraaid worden. Er kan nu niet meer digitaal aangemeld worden. Ook is er geen voorkeurslijst er zijn er geen voorrangsregels meer. Ouders leveren het formulier dat zij bij de basisschool kunnen opvragen in op de middelbare school van voorkeur. Binnen zes weken ontvangen ze het toelatingsbesluit. Aanmelden kan vanaf woensdag 5 juni 2024. De schoolbesturen hanteren geen wacht- of reservelijsten en zullen ouders niet actief benaderen om aan te melden als er plekken vrijkomen. De vrijgekomen plekken worden alleen op de Scholenwijzer getoond. Middelbare scholen zetten op de eigen website hoe ouders hun kind in deze periode op de school kunnen aanmelden. Aanmelden in deze periode is op volgorde van binnenkomst, behalve op de eerste dag van aanmelden, 5 juni 2024. Om te voorkomen dat het dringen wordt bij populaire scholen tellen alle aanmeldingen die binnen komen op deze dag (tot 17.00 uur) als gelijktijdig binnengekomen. Mocht een middelbare school teveel aanmeldingen krijgen, dan vindt loting plaats. Ouders horen dat uiterlijk donderdag 6 juni om 10.00 uur. De loting bepaalt niet de volgorde van toelating, maar de volgorde waarop de middelbare school het dossier bekijkt om te bepalen of de leerling toelaatbaar is.
Het maatwerktraject bestaat voor: • Leerlingen met een advies praktijkonderwijs • Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs Deze leerlingen krijgen bij uitloting of afwijzing een maatwerktraject waarin met begeleiding gezocht wordt naar een passende plek. Maatwerkleerlingen melden zich aan tegelijk met de reguliere leerlingen en doen mee in de eerste ronde van aanmelden, ook als er op een school zelf (dat heet decentraal) geloot wordt. De eerste school op de voorkeurslijst is ‘zorgplichtig’ voor de leerling ook als hij wordt uitgeloot of afgewezen op het niet kunnen bieden van de gevraagde ondersteuning. Dit betekent dat deze school verantwoordelijk blijft voor de leerling totdat er een andere geschikte school akkoord is bevonden om de leerling in te schrijven. Na uitloting of afwijzing wordt de leerling opgenomen in de lijst van maatwerkleerlingen. Meer informatie hierover is te lezen in het procedureboek.
Leerlingen die overstappen naar het praktijkonderwijs (pro) of het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo), moeten voldoen aan vastgestelde criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op didactisch onderzoek (leerachterstanden), intelligentie/capaciteitenonderzoek en eventueel sociaal-emotioneel onderzoek. Voor zowel het intelligentieonderzoek als sociaal-emotioneel onderzoek is toestemming van ouders nodig. Zonder toestemming van ouders nemen basisscholen geen intelligentie- of sociaal emotioneel onderzoek af. Als u niet wilt dat de toetsen afgenomen worden mag u dit weigeren. Wanneer er geen toestemming is van ouders kan dat gevolgen hebben. Het kan betekenen dat een middelbare school na de aanmelding alsnog om aanvullende informatie vraagt. Er is een risico dat de leerling niet op tijd in beeld is voor een goede begeleiding naar een passende plek op de middelbare school en door het missen van een intelligentie- en/of sociaal emotioneel onderzoek komt de leerling niet in aanmerking voor lwoo, terwijl hij/zij daar wel recht op heeft.
Vanaf dit schooljaar 2023-2024 vult de basisschool een preadvies formulier in. Hiermee melden zij leerlingen aan bij het samenwerkingsverband van de middelbare scholen (het SWVZHW) voor een preadvies lwoo/pro. De Commissie van Deskundigen (CvD) geeft een advies af voor lwoo of pro vóór de aanmelding op het de middelbare school. Het is dan voorafgaand aan de aanmelding al duidelijk of de leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Dit schept duidelijkheid voor de basisschool en de leerling en bespoedigt het aanmeldproces voor de middelbare school. Om voorafgaand aan het aanmelden gegevens over uw kind met deskundigen van het voortgezet onderwijs te delen is toestemming van ouders nodig. Zonder deze toestemming kan er geen preadvies aangevraagd worden. Wanneer er geen toestemming is van ouders kan dat gevolgen hebben. Het kan betekenen dat een middelbare school na de aanmelding alsnog om aanvullende informatie vraagt. Er is een risico dat de leerling niet op tijd in beeld is voor een goede begeleiding naar een passende plek op de middelbare school en door het missen van een intelligentie- en/of sociaal emotioneel onderzoek komt de leerling niet in aanmerking voor lwoo, terwijl hij/zij daar wel recht op heeft.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op de middelbare school vult de basisschool een aanmeldformulier advies extra ondersteuning in. Dit formulier is nodig om leerlingen in beeld te krijgen. Wanneer er na ronde 1 sprake is van uitloting of afwijzing komen deze leerlingen in het maatwerktraject terecht. Via dit traject worden deze leerlingen naar een passende plek begeleid door BOVO, de middelbare scholen en het samenwerkingsverband van de middelbare scholen (het SWVZHW). Het formulier wordt bekeken door een commissie van experts. Zij geven een advies over de aanvraag. Om voorafgaand aan het aanmelden gegevens over uw kind met deze experts te delen is toestemming van ouders nodig. Zonder deze toestemming kan er geen advies voor extra ondersteuning aangevraagd worden. Wanneer er geen toestemming is van ouders kan dat gevolgen hebben. Het kan betekenen dat een middelbare school na de aanmelding alsnog om aanvullende informatie vraagt. Er is een risico dat de leerling niet op tijd in beeld is voor een goede begeleiding naar een passende plek op de middelbare school en door het missen van een intelligentie- en/of sociaal emotioneel onderzoek komt de leerling niet in aanmerking voor lwoo, terwijl hij/zij daar wel recht op heeft.

 

Wat is nodig voordat het aanmelden start

 

 

Het aanmaken van een account in Onderwijs Transparant