Alle leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets (voorheen eindtoets).

 

De uitslag van de doorstroomtoets wordt uiterlijk op 15 maart aan de basisscholen bekendgemaakt. Deze toets geeft een onafhankelijk advies over het schoolniveau dat het best bij de leerling past en is daarmee een tweede objectief gegeven naast het schooladvies. Voor alle basisschoolverlaters kiest de basisschool dezelfde toets. De verschillende keuzemogelijkheden aan toetsen en de exacte data van de afnameperiode staan vermeld op rijksoverheid.nl.

 

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor ontheffing en hoeven de doorstroomtoets niet te maken. Het bevoegd gezag kan beslissen dat een leerling geen doorstroomtoets aflegt. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 

  • zeer moeilijk lerende leerlingen;
  • meervoudig gehandicapte leerlingen bij wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is;
  • leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

 

In het geval van zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen bij wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is, informeert het bevoegd gezag de ouders. Bij leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn, overlegt het bevoegd gezag met de ouders.

 

Leerlingen die groep 8 overdoen, maken ook de doorstroomtoets opnieuw. Leerlingen die ziek zijn tijdens het reguliere afnamemoment, kunnen de doorstroomtoets tot drie weken daarna inhalen. Dit betekent uiterlijk in de week van 4 t/m 8 maart 2024. Leerlingen die om bijzondere redenen niet in staat zijn om een doorstroomtoets af te leggen maken de toets niet. Zij kunnen doorstromen naar de middelbare school op basis van het voorlopig schooladvies.

 

Herzien voorlopig schooladvies

Als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven voorlopig schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het voorlopig schooladvies bij te stellen, tenzij dit niet in het belang is van de leerling (lees meer in de handreiking schooladvisering). Naar beneden bijstellen mag niet, dus als de doorstroomtoets een gelijk of lager advies geeft dan het voorlopig schooladvies, dan blijft dit ongewijzigd.

 

De doorstroomtoets geeft altijd een uitslag met een dubbel advies. Dit betekent dat als een leerling een vmbo-tl advies heeft en op de doorstroomtoets vmbo-tl/havo scoort, dit advies opgehoogd moet worden naar vmbo-tl/havo tenzij dit niet in het belang van de leerling is. Heeft de leerling een vmbo-tl/havo of een havo advies, met toets score vmbo-tl/havo, dan blijft het advies ongewijzigd.

 

Let op: Geen heroverweging bij schooladvies praktijkonderwijs en toetsadvies pro/vmbo-bl

Er is één uitzondering bij heroverwegen van het schooladvies. Bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bl hoeft de basisschool niet te heroverwegen. Heeft de leerling het schooladvies praktijkonderwijs gekregen met een toetsadvies vmbo-bl/vmbo-kl of hoger? Dan moet de school het advies wel opnieuw bekijken.

 

Voor de meeste leerlingen is geen bijstelling nodig, en is het vaststellen van het definitieve schooladvies alleen een administratieve handeling.

 

Definitief schooladvies

De basisschool bepaalt voor elke leerling het definitieve schooladvies uiterlijk op 24 maart. Dit jaar zal dat in de praktijk uiterlijk vrijdag 22 maart zijn, omdat 24 maart in 2024 op een zondag valt. Voor alle leerlingen wordt, na ontvangst van het op de doorstroomtoets gebaseerde toetsadvies, een definitief schooladvies vastgesteld en dit wordt bekendgemaakt aan ouders en leerling. Na de vaststelling van het definitieve schooladvies gebruiken alle leerlingen het definitieve advies voor de aanmelding in het voortgezet onderwijs. Dit definitieve schooladvies wordt samen met de uitslag van de doorstroomtoets toegevoegd aan het onderwijskundig rapport (okr).