De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeente Den Haag het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat alle basisschoolverlaters in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende plek vinden in het voortgezet onderwijs. Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden elk jaar de BOVO-procedure en voert deze samen met de scholen uit.

Wat doet BOVO?

Gedurende een schooljaar voert BOVO taken uit voor de BOVO-procedure, de Scholenwijzer en de Onderwijs Servicedesk Haaglanden:

 

Beleidsvorming, -evaluatie en –ontwikkeling
BOVO Haaglanden ontwikkelt het beleid rondom de overstap van de basis- naar de middelbare school, in overleg met de bestuurlijke platformen en de gemeente Den Haag. Aan het eind van het schooljaar wordt de procedure geëvalueerd.

 

Informatievoorziening en communicatie richting scholenveld en ouders
BOVO Haaglanden informeert het scholenveld via de online werkomgeving voor scholen,  website, publicaties, nieuwsbrieven en mailingen. Voor ouders ontwikkelt BOVO informatiefolders en een presentatie die scholen kunnen gebruiken in hun communicatie naar ouders.

 

Scholenwijzer en bijbehorende applicatie de Wegwijzer
BOVO beheert in opdracht van de gemeente Den Haag de website van de Scholenwijzer en de achterliggende applicatie de Wegwijzer en verzorgt de doorontwikkeling daarvan.

 

Bijeenkomsten voor het onderwijsveld
Gedurende het schooljaar organiseert BOVO een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten voor scholen, zoals cursussen, de uitwisselingsmarkt in juni en november en een verdiepingsmiddag in oktober.

 

POVO Onderwijs Transparant
POVO OT is een Software-as-a-service (Saas) dienst van Onderwijs Transparant B.V. (OT), die dient om de overstap van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs technisch goed te ondersteunen. BOVO is inhoudelijk verantwoordelijk voor de applicatie en begeleidt de scholen in het gebruik ervan.

 

Monitoring
Gedurende het jaar monitort BOVO de voortgang van en de processen rondom de procedure.  Dit gebeurt op school- bestuurlijk- en regionaal niveau. BOVO maakt een jaarlijkse monitorrapportage en wisselt door het jaar heen regelmatig monitorgegevens en data-analyses uit met belanghebbenden.

 

Vergoedingsregelingen pro en lwoo
Voor psychologische onderzoeken naar de capaciteiten en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen die overstappen naar het pro of vmbo met lwoo kent het SWVZHW een vergoedingsregeling. BOVO Haaglanden faciliteert de aanvragen en de afname van onderzoeken.

 

Casusoverleg en dossierbegeleiding po-vo
BOVO faciliteert begeleiding en sparmomenten voor basisscholen die te maken hebben met dossiers van leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben op het voortgezet onderwijs. Ook monitort BOVO het verloop van aanmelding en toelating van deze leerlingen.

 

Onderwijs Servicedesk Haaglanden (servicedesk)
De eerstelijns helpdesk voor scholen ten behoeve van meerdere onderwijsprogramma’s (BOVO, AanmeldenPO, Spirit4You/VOROC en Scholenwijzer/Wegwijzer) in de regio. Naast de eerstelijns helpdesk biedt de servicedesk ook administratieve en secretariële ondersteuning aan de programmamanager en het team van BOVO Haaglanden en de programmamanager van AanmeldenPO.

De BOVO-servicedesk is een tweedelijns helpdesk voor scholen die vragen hebben over de BOVO-procedure of de applicatie POVO OT. De BOVO-servicedesk is niet ingericht voor vragen van ouders.

 

Ombudsregeling
Een commissie van externen behandelt klachten van ouders en scholen over de uitvoering van de procedure. BOVO Haaglanden faciliteert en ondersteunt de commissie.

 

Contractbeheer Onderwijs Transparant BV. Inzake module overstap po vo
BOVO voert het contractbeheer voor POVO OT, stelt de applicatie beschikbaar, onderhoudt deze en verzorgt de doorontwikkeling ervan. Daarnaast draagt BOVO zorg voor de contractuele verplichtingen met de leverancier, inclusief bijhorend privacy traject voor de deelnemende schoolbesturen.

 

Privacy en security
Met betrekking tot privacy en security heeft BOVO de volgende taken:

  • De Onderwijs Servicedesk werkt met het systeem TOPdesk voor de verwerking van de incidenten voor de verschillende onderwijsprogramma’s.
  • BOVO heeft met een externe specialist een aanmeldtool ontwikkeld waarmee medewerkers uit het scholenveld zich (veilig) kunnen aanmelden voor bijeenkomsten.
  • BOVO is verantwoordelijk voor privacy inzake de applicaties/ sites/diensten waarmee gewerkt wordt. Onderdeel hiervan zijn verwerkersovereenkomsten tussen BOVO en de schoolbesturen en (sub-) verwerkersovereenkomsten tussen BOVO en de leveranciers.