close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Zorgplicht

Zorgplicht

Een vo-school kan van mening zijn dat zij de benodigde hulp niet kan bieden aan een aangemelde leerling, op basis van het eigen ondersteuningsprofiel. Dan treedt de wettelijke zorgplicht in werking. Dat betekent dat de school de taak heeft een andere, passende vo-school te zoeken.

Wat houdt zorgplicht in?

De zorgplicht houdt in dat het bevoegd gezag van de vo-school waar een leerling met een ondersteuningsbehoefte is aangemeld, verplicht is om passende ondersteuning te bieden. Is dit niet mogelijk op de eigen school? Dan zorgt de vo-school in overleg met ouders voor een school die de leerling wel kan ondersteunen.

Let op: in de BOVO-regio Haaglanden is aanvullend afgesproken dat de zorgplicht geldt voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs. Zorgplicht geldt dus ook als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op basis van voorrangsregels en/ of loting niet toelaatbaar is op de vo-school waarop hij of zij is aangemeld.

Zorgplicht in de nieuwe procedure: voorrang

Leerlingen met een ondersteuningsvraag hebben over het algemeen een beperkt aantal scholen om uit te kiezen. Er is een onderwijskundig belang en regionale verantwoordelijkheid voor het plaatsen van deze leerlingen op een school die in hun ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Daarom worden leerlingen die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, met voorrang geplaatst op een andere school. Het SWVZHW ondersteunt de scholen hierbij.

In eerste instantie worden de andere scholen op de voorkeurslijst benaderd. Het wordt in de applicatie POVO OT mogelijk om het leerlingdossier door te sturen naar de andere scholen van de voorkeurslijst. Als deze ook niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, wordt in in overleg met de ouders en po-school contact gelegd met andere vo-scholen. De consulenten van het SWVZHW ondersteunen de vo-school hierbij.

Korte plaatsingsprocedure

De periode van plaatsing van deze leerlingen is zeer kort. Vanaf het moment van aanmelden tussen 9 en 22 februari is er tot 3 april 2019 gelegenheid voor het uitvoeren van de zorgplicht. Als het nodig is, kan deze periode op individuele basis worden verlengd tot 15 april.

Let op: voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die zijn uitgeloot op 21 maart 2019, is er óók zorgplicht. Daarvoor zijn ongeveer acht werkdagen (22 maart - 3 april) beschikbaar. Heeft de vo-school meer tijd nodig, dan kan de school deze periode verlengen tot 15 april. De keuze voor 3 april als uiterste datum, komt omdat de centrale loting en matching op 3 en 4 april plaatsvindt. Na 4 april is het aantal beschikbare plaatsen minder groot. Daarom worden leerlingen met een ondersteuningsbehoefte eerder geplaatst.