close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Voor de kerstvakantie: Oriëntatieformulier met voorlopig basisschooladvies
BOVO |BSA en OKR

(Voorlopig) basisschooladvies en Onderwijskundig rapport

1 november 2017 - 8 februari 2018

Basisscholen geven alle groep 8-leerlingen een schooladvies. Dit advies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De po-school baseert het schooladvies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling tijdens de basisschoolperiode.

Voorlopig schooladvies delen met ouders

Het is belangrijk dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het (voorlopige) basisschooladvies. Dan kunnen zij zich met hun kind oriënteren op vo-scholen die een brugklas hebben die past bij het advies. De oriëntatieperiode van het voortgezet onderwijs met open dagen start direct na de kerstvakantie. Daarom moeten po-scholen er rekening mee houden dat zij ouders al vóór de kerstvakantie het (voorlopige) schooladvies kenbaar maken.

Is er sprake is van een meervoudig schooladvies? Of bestaat er nog twijfel over het schooladvies? Dan is het van belang om ouders te adviseren zich breed te oriënteren op het vo. Dit geldt met name als een leerling op de grens zit van de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo-theoretische leerweg, of op de grens van de vmbo-theoretische leerweg en havo.

Definitief schooladvies uiterlijk 8 februari

Basisscholen stellen het definitieve schooladvies uiterlijk 7 februari 2019 vast. Zij geven ouders het definitieve schooladvies samen met de voorkeurslijst en een aanmeldingsformulier. Dan kunnen ouders hun kind in de eerste aanmeldingsperiode aanmelden.

LET OP: een basisschooladvies mag na 1 maart alleen nog worden aangepast op basis van een hogere score op de eindtoets

Onderwijskundig rapport

Het onderwijskundig rapport  is een leerlingrapport afkomstig van de basisschool. Voor elke groep 8-leerling vult de basisschool digitaal een onderwijskundig rapport in. De basisschool bepaalt per leerling welke leer- en begeleidingsgegevens noodzakelijk zijn om over te dragen aan het vo.

Inhoud onderwijskundig rapport

Het onderwijskundig rapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naw-gegevens van de leerling, ouders en school;
  • de leervorderingen en cognitieve capaciteiten;
  • de ontwikkeling en het gedrag van de leerling;
  • het basisschooladvies;
  • eventuele extra ondersteuning en begeleiding;
  • gegevens ouders/verzorgers.

Een duidelijke toelichting in het onderwijskundig rapport is essentieel. Dit geeft de vo-school een goed beeld van de leerling. Indien van toepassing, vult de basisschool het onderwijskundig rapport aan met bijlagen als profielbladen van onderzoeken, een groeidocument en/of een dyslexieverklaring.

Zie voor meer toelichting op het onderwijskundig rapport ook deze video van BOVO op YouTube.

Aanvullende gegevens bij passend onderwijs

In het onderwijskundig rapport kunnen aanvullende gegevens staan als de leerling op het vo ondersteuning nodig heeft die valt binnen het kader van passend onderwijs. Dan bevat het rapport extra informatie over:

  • de geboden ondersteuning op het po
  • de ondersteuningsbehoefte volgens de po-school op het vo
  • en/of de ondersteuningsbehoefte volgens de ouders op het vo
  • een motivering voor de ondersteuningsvraag.

Overdracht van het OKR

Het is de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool dat het onderwijskundig rapport volledig en op tijd is ingevuld in POVO OT. De vo-school waarop is aangemeld, krijgt via POVO OT toegang tot het leerlingdossier met hierin het onderwijskundig rapport.