close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
BOVO | Veelgestelde vragen van ouders

Veelgestelde vragen voor ouders

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Wat is belangrijk en handig om te weten? Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. 

 

 

Toetsen LWOO en PrO

Waar vind ik informatie over de BOVO Vergoedingsregeling SEM?
Antwoord:

Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, moeten leerlingen voldoen aan wettelijke criteria. Bij potentiële lwoo-leerlingen die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, is aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) nodig. Als u het SEM-onderzoek via de procedure van BOVO laat afnemen, komen uw leerlingen in aanmerking voor vergoeding. Op de pagina BOVO Online staat hier meer informatie over.

Wat houdt een intelligentieonderzoek in?
Antwoord:

Een intelligentieonderzoek meet wat een leerling in potentie in zich heeft. Dat wil zeggen: hoe leerbaar de leerling is. Dit is anders dan een eindtoets. Een eindtoets meet wat een leerling zich de afgelopen 8 jaar op de basisschool heeft eigen gemaakt.

Uit het intelligentieonderzoek komt een IQ-score. Die score is verdeeld over een verbale en niet-verbale component. Intelligentieonderzoeken worden afgenomen door speciale onderzoekers. Een intelligentieonderzoek kan in een groep of individueel worden afgenomen.

Voor sommige leerlingen heeft een individueel afgenomen onderzoek de voorkeur boven een groepsonderzoek. Dit is echter praktisch niet altijd haalbaar.

Wat zijn didactische toetsen?
Antwoord:

De basisschool gebruikt didactische toetsen (ook wel leervorderingstoetsen) om het niveau van de leerling te meten op verschillende vakgebieden. Begrijpend lezen en rekenen worden als de twee belangrijkste vakgebieden beschouwd.

Didactische toetsen worden meegewogen in het basisschooladvies. De toetsen worden ook gebruikt voor het aangeven van leerachterstanden bij eventuele lwoo- of praktijkonderwijs-leerlingen. Didactische toetsen dienen adaptief (= op het niveau van de leerling) te worden afgenomen.

Het meest gebruikte leerlingvolgsysteem is het LOVS van Cito.

Basisschooladvies

Hoe komt de basisschool tot het basisschooladvies?
Antwoord:

De basisschool stelt het advies op aan de hand van de ontwikkeling van uw kind van de afgelopen jaren in het basisonderwijs. De toetsen van de methoden en het leerlingvolgsysteem zijn belangrijk voor het advies. Werkhouding, motivatie en gedrag spelen ook een rol.

Wanneer krijgt mijn kind een basisschooladvies?
Antwoord:

Het is belangrijk dat de school u tijdig vertelt welk schooladvies zij geeft aan uw kind, nog voor de kerstvakantie. Dit kan een voorlopig advies zijn. U ontvangt van de basisschool ook een lijst van scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO regio Haaglanden die passen bij het schooladvies. Het definitieve advies ontvangt u uiterlijk op 31 januari 2020.

Wat is het basisschooladvies?
Antwoord:

Dit is een advies van de basisschool over het niveau van uw kind voor de middelbare school. In het schooladvies staat welk onderwijstype bij uw kind past. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vmbo-kader, havo of vwo. 

Onderwijskundig rapport

Mag ik als ouder het onderwijskundig rapport inzien?
Antwoord:

Ja, als ouder mag u het onderwijskundig rapport inzien. Basisscholen zijn verplicht de ouders de gelegenheid te geven het onderwijskundig rapport te lezen, voordat zij hun kind aanmelden op het voortgezet onderwijs.

Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?
Antwoord:

De basisschool maakt voor elke leerling die naar de middelbare school gaat een onderwijskundig rapport. Hierin staat informatie die de middelbare school kan helpen bij de begeleiding van de leerling, zoals informatie over de ontwikkeling en het gedrag.  De basisschool vermeldt ook of zij vinden dat uw kind extra hulp nodig heeft op de middelbare school. 

Passend onderwijs

Hoe gaat aanmelden voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
Antwoord:

Leerlingen met een vso-advies kunnen zich al heel vroeg aanmelden. Ook op deze scholen geldt: wie zich het eerst aanmeldt, heeft het eerst kans op een plek. Op de website van de vso-school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden.

Mijn kind gaat naar het Praktijkonderwijs of de Eerste Opvang Anderstaligen/ISK. Hoe gaat de aanmelding?
Antwoord:

De procedure van aanmelden voor het praktijkonderwijs of de Eerste Opvang Anderstaligen/ISK loopt gelijk met de procedure van aanmelden voor het reguliere voortgezet onderwijs. Al deze leerlingen melden zich gelijktijdig aan van zaterdag 1 t/m vrijdag 14 februari 2020 en ontvangen het bericht met het toelatingsbesluit op woensdag 25 maart 2020. Leerlingen die worden uitgeloot op de school van eerste voorkeur, gaan echter niet mee in de centrale loting op woensdag 25 maart. Zij worden met maatwerk geplaatst op een andere school van de voorkeurslijst.
De oriëntatieperiode voor de praktijkscholen begint wel eerder dan de reguliere oriëntatieperiode: deze loopt van zaterdag 2 november 2019 t/m vrijdag 31 januari 2020.

 

 

Mijn kind heeft extra hulp nodig op school. Wat is er allemaal?
Antwoord:

Er zijn drie vormen van ondersteuning in het voorgezet onderwijs.

 1. Basisondersteuning. Denk hierbij aan begeleiding door een mentor of ondersteuning bij dyslexie. Deze hulp is bij elke middelbare school aanwezig.
 2. Extra ondersteuning. Deze hulp is bedoeld voor leerlingen die meer hulp nodig hebben. Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) in het vmbo vallen hieronder. Het aanbod verschilt per school en is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.
 3. Diepteondersteuning. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt deze vorm van zeer intensieve begeleiding.
Wat doe ik als mijn kind extra hulp kan gebruiken op de middelbare school?
Antwoord:

Dit bespreekt u met de basisschool. Als zij denken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het voortgezet onderwijs, vermelden ze dit in het onderwijskundig rapport. U mag zelf ook uw mening hierover geven. Dit komt ook in het rapport. Voor leerlingen met behoefte aan ondersteuning is er passend onderwijs. 

Wat is passend onderwijs?
Antwoord:

Passend onderwijs is er voor kinderen die behoefte hebben ondersteuning. Daarmee volgt uw kind onderwijs op het schooltype dat past bij zijn of haar niveau en talenten. 

Aanmelden op het vo

Als mijn kind op een basisschool in de BOVO regio Haaglanden zit, kan ik mijn kind dan ook in een andere regio aanmelden?
Antwoord:

Ja, dat kan. Elke regio heeft een eigen procedure voor het aanmelden. U kunt aan de basisschool een extra aanmeldformulier met unieke leerlingcode vragen. Hiermee kunt u uw kind aanmelden in omliggende regio's.

Als mijn kind op een basisschool van een andere regio zit, kan ik mijn kind dan ook in de BOVO regio Haaglanden aanmelden?
Antwoord:

Ja, dat kan. Alle basisscholen in de omliggende regio’s werken met Onderwijs Transparant en geven de ouders één of meer aanmeldformulieren met unieke leerlingcode mee. Met zo'n aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden bij de vo-school van eerste keuze in de BOVO regio Haaglanden (Let op! Op deze voorkeurslijst kunt u alleen vo-scholen van binnen de BOVO regio Haaglanden zetten. Voor aanmelding op een vo-school buiten de BOVO regio Haaglanden gebruikt u een ander aanmeldformulier)

Zie voor meer informatie de pagina Aanmelden in een andere regio.

Hoe meld ik mijn kind aan op het voortgezet onderwijs?
Antwoord:

De basisschool geeft elke ouder een aanmeldformulier mee. Op het aanmeldformulier staat het basisschooladvies en een lijst met scholen die bij het advies past.  De ouder vult met nummers in welke vo-scholen de voorkeur hebben. De favoriete school krijgt nummer 1, de tweede voorkeursschool krijgt nummer 2 en zo verder. Deze lijst levert u in bij de school van uw eerste keuze.

Hoe meld ik mijn kind digitaal aan?
Antwoord:

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat ouders van basisschoolverlaters van deze scholen hun kind digitaal, dus via de computer, kunnen aanmelden.

Wat is digitaal aanmelden?
Digitaal aanmelden is de mogelijkheid voor u om uw kind digitaal, dus via de computer, aan te melden op de middelbare school. U kunt dan inloggen op de website van de applicatie van BOVO (Onderwijs Transparant). Op deze website kunt u het aanmeldformulier en de voorkeurslijst invullen en op deze manier uw kind aanmelden op de middelbare school.

Wat zijn de voordelen van digitaal aanmelden?
Uw aanmelding digitaal versturen heeft een aantal voordelen:

U hoeft niet meer het papieren aanmeldformulier in te leveren bij de middelbare school van eerste voorkeur;
U vult zelf de voorkeurslijst in op de website, de middelbare school hoeft deze niet meer over te nemen van het papieren formulier;
U krijgt een bevestiging van de aanmelding en de voorkeurslijst (e-mail);
De middelbare school ontvangt de aanmelding van uw kind vanzelf in de applicatie van BOVO;
Op 25 maart krijgt u via de website bericht of, en op welke school uw kind is toegelaten;
Toch liever niet digitaal aanmelden? U kunt bij de basisschool aangeven op wat voor manier u uw kind wilt aanmelden.
Let op:

Er kan per kind maar 1 ouder meedoen met digitaal aanmelden. De andere ouder kan wel via de e-mail berichten van BOVO ontvangen over de aanmelding en toelating van het kind. Vraag hiernaar bij de basisschool.
Ga van 6 tot met 31 januari 2020 met uw kind naar de open dagen van de middelbare scholen om uw voorkeurslijst te maken.
De middelbare school kan na de aanmelding van uw kind nog contact met u opnemen voor extra informatie (als uw kind extra ondersteuning nodig heeft) of voor een kennismakingsgesprek.
U ontvangt informatie van de basisschool van uw kind over hoe digitaal aanmelden precies werkt en hoe u een inlog kunt maken voor de website van Onderwijs Transparant.

Hoe weet ik wat een geschikte school is?
Antwoord:

Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl vindt u een overzicht van vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden met informatie over elke school. Bezoek de websites van scholen en bezoek open dagen. Tijdens de open dagen laten leraren en leerlingen zien hoe hun school eruit ziet en hoe het onderwijs is. Soms zijn er ook kennismakingslessen.  

Kan ik mijn kind ook na de tweede aanmeldingsperiode nog aanmelden?
Antwoord:

Ja, u kunt uw kind vanaf maandag 11 mei 2020 op een (andere) middelbare school aanmelden. U hoeft geen voorkeurslijst meer in te vullen, maar het aanmeldformulier moet wel op de middelbare school van keuze worden ingeleverd. U kunt een aanmeldformulier halen bij de basisschool van uw kind.

Vanaf donderdag 7 mei 2020 wordt het overzicht met beschikbare plaatsen gepubliceerd op de digitale scholenwijzer. Op dit overzicht worden de beschikbare plekken 'real-time' bijgehouden. Dit betekent dat als er een wijziging is in het aantal plekken op een school, dit direct zichtbaar wordt op het overzicht. De middelbare school past het aantal beschikbare plekken aan bij elke wijziging in het aantal beschikbare plekken.

Aanmeldingen die op 11 mei binnenkomen bij een middelbare school, tellen allemaal als gelijktijdig binnengekomen. Komen er deze dag meer aanmeldingen binnen dan dat er plekken zijn, dan zal de school loten. Deze loting bepaalt de volgorde waarop de school de aanmelding behandelt. Dit betekent dat de school kijkt of zij uw kind kunnen toelaten. U krijgt dinsdag 12 mei 2020 om 10.00 uur bericht over de loting. Aanmeldingen vanaf dinsdag 12 mei gaan op volgorde van binnenkomst.

 

Kunnen middelbare scholen voorrang geven?
Antwoord:

Ja, er zijn drie voorrangsregels die middelbare scholen kunnen toepassen. Dit kunnen scholen doen als zij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn.


Uw kind kan voorrang hebben op een school als:
1. hij of zij een oudere (stief)broer of (stief)zus heeft die al leerling is op de school;
2. een van de ouders medewerker is op de school;
3. de middelbare school hetzelfde soort onderwijs geeft als de basisschool waarop uw kind zit. Dus komt uw kind van een Montessori basisschool, dan heeft het voorrang op een Montessori middelbare school. Hetzelfde geldt voor Dalton en de Vrije School (wanneer de middelbare school deze voorrangsregel hanteert).
 

Moet ik mijn kind bij alle voorkeursscholen aanmelden?
Antwoord:

Nee, dat hoeft niet. U meldt uw kind alleen aan op de school van eerste keuze. Deze school vult ook de andere voorkeuren in het systeem in. Uw kind is hiermee op alle scholen van de voorkeurslijst aangemeld.

Op hoeveel scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Antwoord:

Sinds schooljaar 2017-2018 mogen ouders hun kind op één of meer middelbare scholen aanmelden. U kunt uw kind ook aanmelden op middelbare scholen in meerdere regio's. U leest hier meer over op de pagina Aanmelden in meerdere regio's.

Wanneer kan ik aanmelden?
Antwoord:

Aanmelden kan alleen van zaterdag 1 februari t/m vrijdag 14 februari 2020. Kijk op de website van de school van uw eerste keuze wanneer deze open is voor het aanmelden. Bij veel scholen moet u een afspraak maken voor het aanmelden. 

Wanneer zijn er open dagen?
Antwoord:

De open dagen zijn van maandag 6 januari t/m vrijdag 31 januari 2020. Middelbare scholen vermelden de open dagen op hun eigen school website. Er zijn soms ook informatieavonden.

Toelaten op het vo

Gelden de voorrangsregels ook in de tweede aanmeldingsperiode?
Antwoord:

Nee, in de tweede aanmeldingsperiode gelden geen voorrangsregels. De voorrangsregels gelden alleen in de eerste aanmeldingsperiode en dan alleen voor de vo-school van eerste voorkeur.

Hoe weet ik of de loting eerlijk is gegaan?
Antwoord:

Scholen die loten maken gebruik van een speciale commissie of van een notaris, afhankelijk van hoe de school dit heeft ingericht. Een loting dient in alle gevallen te kunnen worden verantwoord naar een willekeurige, belanghebbende derde zoals ouders, een po-school of een juridische macht.

Ik wil mijn kind niet op een van de overgebleven scholen hebben, wat kan ik nu doen?
Antwoord:

Het is in de BOVO regio Haaglanden alleen mogelijk om uw kind aan te melden op de scholen die aangeven nog plekken te hebben. U kunt proberen uw kind op een middelbare school aan te melden buiten de BOVO regio Haaglanden, bijvoorbeeld in Delft, Zoetermeer of het Westland.

Kan ik ook een klacht indienen?
Antwoord:

Ja, u kunt een klacht indienen bij de school of het bestuur van de school als u het niet eens bent met het toelatingsbesluit. Ook is er een ombudsregeling van BOVO Haaglanden. Als u een klacht hebt over de uitvoering van de BOVO-procedure, kunt u daar terecht. U kunt de ombudsregeling en het klachtenformulier vinden op de website www.bovohaaglanden.nl/ombudsregeling.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op de middelbare school, en valt onder de zorgplicht, maar heeft nog steeds geen plek.
Antwoord:

De school waarop u uw kind als eerste heeft aangemeld, heeft zorgplicht. De school is verplicht in overleg met u een andere passende school te zoeken. Ook de basisschool wordt op de hoogte gebracht. Als het moeilijk is om een andere school te vinden, dan kan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs hierbij helpen. Het is mogelijk dat de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband inmiddels al contact met u heeft gehad.

Welke voorrangsregels kunnen vo-scholen hanteren?
Antwoord:

Een middelbare school kan kiezen uit drie voorrangregels in de BOVO regio Haaglanden. Een leerling kan voorrang hebben als:

 • Er al een (half-/stief-)broer/zus op school zit;

 • Een van de ouders/verzorgers op de school werkt;

 • Hij/zij van een basisschool met een aanverwant onderwijskundig concept komt.

De middelbare school geeft aan welke volgorde hierbij wordt gehanteerd.

Wordt er geloot?
Antwoord:

Er kan door een middelbare school geloot worden. Dit gebeurt wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Als er geen plek is op de favoriete school van uw kind, dan gaat een centraal loting- en matchingsysteem van start. Uw kind loot mee op een van de andere scholen van zijn voorkeurslijst als die nog plek hebben.

Hoe en wanneer krijgen ouders bericht over plaatsing?

Als ik geen toestemming heb gegeven voor een automatisch bericht en mijn kind is niet geplaatst op een school van de voorkeurslijst, hoe weet ik dit dan?
Antwoord:

De middelbare school van uw eerste voorkeur neemt contact met u op.

Hoe weet ik of mijn kind is toegelaten?
Antwoord:

1. Via de digitale berichtgeving van BOVO Haaglanden: u ontvangt een automatisch verstuurde e-mail met het toelatingsbesluit.
Aan het begin van het schooljaar hebt u toestemming moeten geven om een automatisch bericht van BOVO Haaglanden te kunnen ontvangen.

2. Door in te loggen op de website van Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is het digitale systeem dat BOVO Haaglanden gebruikt voor de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Hebt u zich hiervoor aangemeld? Dan ontvangt u via de e-mail inloggegevens. Hiermee kunt u in het systeem de aanmelding en het toelatingsbesluit van uw kind zien.

Hebt u voor geen van beide opties gekozen? Dan ontvangt u bericht van de middelbare school waar uw kind is toegelaten.

 

 

 

Krijg ik ook een bericht van de middelbare school zelf waarop mijn kind is toegelaten?
Antwoord:

Ja. Als uw kind is toegelaten, krijgt u altijd bericht van de middelbare school zelf. Dit bericht is een bevestiging van het besluit van toelating. Ook staat er informatie in over de vervolgstappen, zoals de inschrijving.

Is uw kind niet toegelaten tot een van de scholen van de voorkeurslijst? Dan ontvangt u alleen een automatisch gegenereerd bericht, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Waarom heb ik geen e-mailbericht van BOVO Haaglanden gekregen over de toelating?
Antwoord:

Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. Uw kind is niet aangemeld in de aanmeldingsperiode; 
 2. U hebt geen toestemming gegeven voor de digitale berichtgeving van BOVO Haaglanden.
Wanneer krijg ik bericht of mijn kind is toegelaten?
Antwoord:

Hebt u uw kind in de eerste aanmeldingsperiode (1 t/m 14 februari 2020) aangemeld? Dan ontvangt u op 25 maart 2020 vanaf 15.00 uur het automatisch gegenereerde bericht (via de e-mail). Of log in op de website van Onderwijs Transparant.

Hebt u uw kind in de tweede aanmeldingsperiode (7 april t/m 14 april 2020) aangemeld? Dan ontvangt u op 16 april 2020 vanaf 15.00 uur het automatisch gegenereerde bericht (via de e-mail). Of log in op de website van Onderwijs Transparant.

U krijgt (één of twee dagen later) ook bericht van de middelbare school waar uw kind is toegelaten.

Wat staat er in het bericht van plaatsing?

Ik krijg bericht dat mijn kind is toegelaten, wat moet ik nu doen?
Antwoord:

U hoeft niets te doen. U krijgt vanzelf een bericht van de betreffende middelbare school. Hierin staat een bevestiging van het besluit van toelating en informatie over de inschrijving van uw kind.

Ik krijg bericht dat mijn kind niet is toegelaten, wat moet ik nu doen?
Antwoord:

Op donderdag 7 mei 2020 is vanaf 10.00 uur op de digitale scholenwijzer te zien op welke scholen er nog plek is.
Vanaf 14 april kunt u uw kind aanmelden op een van deze scholen. 

Let op: De middelbare school houdt continu bij hoeveel beschikbare plekken er nog zijn. Het overzicht wordt automatisch aangepast als een middelbare school dit heeft gedaan, waardoor u beschikt over de meest actuele informatie indien u op de lijst met beschikbare plaatsen kijkt.

Mijn kind is niet toegelaten op de school van eerste keuze, maar ook niet op een andere school van de voorkeurslijst. Hoe kan dit?
Antwoord:

​​​​​​​Dat is heel vervelend. Het betekent dat de eerste school meer aanmeldingen had dan plaatsen en dat uw kind is uitgeloot of afgewezen op grond van voorrangsregels. Al deze kinderen komen samen in de centrale loting en matching. Zij krijgen een willekeurig lotnummer en op volgorde van dit nummer is gekeken of het kind geplaatst kon worden op een van de volgende scholen van de voorkeurslijst. Deze scholen bleken uiteindelijk ook geen plek te hebben, waardoor uw kind niet in deze eerste aanmeldperiode is geplaatst. 

Mijn kind is niet toegelaten op de school van eerste keuze, maar op een andere school van de voorkeurslijst. a) Hoe kan dit? b) Wat kan ik doen als ik dit niet wil?
Antwoord:

a) Als uw kind niet is toegelaten op de school van eerste keuze, waren er meer aanmeldingen dan plaatsen op de school van eerste keuze. Uw kind is dan uitgeloot. Daarna is via loting en matching gekeken of er plek was op de school van tweede keuze, daarna op de school van derde keuze et cetera. Uw kind is daarom geplaatst op de eerstvolgende school van de voorkeurslijst waar wel plek was.

b) Als u niet tevreden bent over de plaatsing, hebt u de mogelijkheid de aanmelding terug te trekken om uw kind vervolgens op een andere school aan te melden. Indien u dit overweegt, is het aan te raden eerst een oriënterend gesprek te voeren op de school waar u uw kind wilt aanmelden, alvorens over te gaan tot het terugtrekken van de aanmelding (bij terugtrekking van de aanmelding raakt u deze plek kwijt!).

U kunt de basisschool vragen om een nieuw aanmeldformulier (zonder voorkeurslijst). Het aanmeldformulier levert u in bij de school van uw voorkeur die nog plaatsen beschikbaar heeft.

Mijn kind is niet toegelaten op een middelbare school, omdat mijn kind extra hulp nodig heeft en de school van eerste keuze dit niet kon bieden. Wat nu?
Antwoord:

De school waarop u uw kind als eerste heeft aangemeld, heeft in de eerste periode zorgplicht. De school is verplicht om in overleg met u een andere passende school te zoeken. Ook de basisschool wordt op de hoogte gebracht. Als het moeilijk is om een andere school te vinden, dan kan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs hierbij helpen. Het is mogelijk dat de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband inmiddels al contact met u heeft gehad.

Wat houdt het bericht van toelating precies in?
Antwoord:

​​​​​​​Dit bericht geeft aan of uw kind wel of niet geplaatst kan worden op een van de scholen van de voorkeurslijst. U krijgt van de middelbare school een aanbod tot toelating. Indien u daarmee akkoord gaat, is uw kind toegelaten op de middelbare school.

Aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode

Mijn kind is toegelaten tot een school door centrale loting en matching. Wat is dat?
Antwoord:

Kinderen die worden aangemeld in de tweede aanmeldingsperiode, doen automatisch mee in de centrale loting en matching. Deze kinderen krijgen een willekeurig lotnummer en op volgorde van dit lotnummer is gekeken of uw kind geplaatst kon worden op een van de scholen van de voorkeurslijst. Uw kind is op deze wijze geplaatst.

Moet ik in de tweede aanmeldingsperiode een nieuwe voorkeurslijst maken?
Antwoord:

Ja, samen met uw zoon of dochter kunt u kijken welke middelbare scholen nog plek hebben. Inhoudelijke informatie over de scholen is te vinden in de papieren of digitale Scholenwijzer en op de websites van de scholen zelf. 

Waarom staan niet alle scholen op de voorkeurslijst?
Antwoord:

Het kan zijn dat sommige scholen geen plek meer hebben op het niveau van uw kind. Deze scholen ziet u ook niet meer op de voorkeurslijst. Hierop staan alleen de scholen waar u uw kind nog op kunt aanmelden.

Het juiste overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen is zaterdag 28 maart 2020 vanaf 10.00 uur te vinden op de digitale Scholenwijzer, op de pagina: Voortgezet onderwijs - aanmelding en toelating.

U kunt vanaf maandag 30 maart een (nieuw) aanmeldformulier met voorkeurslijst ophalen bij de basisschool. De basisschool zal u ook het overzicht met beschikbare plekken meegeven.

Wanneer krijg ik informatie over de tweede aanmeldingsperiode?
Antwoord:

Ouders krijgen op 25 maart 2020 tussen 15.00 en 17.00 uur een automatisch verstuurd bericht van BOVO Haaglanden met het toelatingsbesluit, mits zij toestemming hebben gegeven voor deze digitale berichtgeving.

De middelbare school bericht de ouders op 25 maart 2020 vanaf 15.00 uur of op 26 maart 2020.

Aanmelden na de 2e aanmeldingsperiode

De middelbare school waar ik mijn kind wil aanmelden is dicht vanwege de meivakantie. Wat nu?
Antwoord:

Op de website van de middelbare school kunt u zien wanneer de school meivakantie heeft. U kunt uw kind aanmelden wanneer de school weer open is.

Hoe kan ik mijn kind (opnieuw) aanmelden?
Antwoord:

Dit kan door een nieuw aanmeldformulier in te leveren bij de middelbare school die nog plek heeft. U kunt vanaf 11 mei 2020 een nieuw aanmeldformulier bij de basisschool opvragen. Let op: er wordt in deze periode niet meer gewerkt met een voorkeurslijst. U kunt uw kind aanmelden op een middelbare school waar nog plek is.
 

Hoe weet ik welke middelbare scholen nog plek hebben?
Antwoord:

Op donderdag 7 mei 2020 is vanaf 10.00 uur op www.scholenwijzer.denhaag.nl te zien op welke scholen er nog plek is. Klik op deze pagina voor het totaaloverzicht.

Let op: De middelbare scholen houden continu bij hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Het overzicht wordt automatisch aangepast als een middelbare school dit heeft gedaan, waardoor u beschikt over de meest actuele informatie indien u op de lijst met beschikbare plaatsen kijkt.

 

Hoe wordt mijn kind na de tweede aanmeldingsperiode op een school geplaatst?
Antwoord:

De middelbare school behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Krijgt de school op 13 mei meer aanmeldingen dan zij kan plaatsen? Dan wordt er geloot onder alle aanmeldingen van 13 mei - ongeacht tijdstip van binnenkomst.
Dit geldt echter niet voor 14 mei; aanmeldingen op deze dag worden wel behandeld op volgorde van binnenkomst.
De school bericht de ouders zo spoedig mogelijk, uiterlijk na 6 weken, over het toelatingsbesluit.

Mijn kind is nog niet geplaatst op een school. Wie kan mij daarbij helpen?
Antwoord:

Op donderdag 7 mei 2020 is vanaf 10.00 uur op de digitale scholenwijzer te zien op welke scholen er nog plek is. Op deze scholen kunt u langsgaan om te kijken of de school bij uw kind past. Maak hiervoor een afspraak met de betreffende school. Of neem contact op met de basisschool en vraag daar om hulp.
 

Wanneer kan ik mijn kind (opnieuw) aanmelden?
Antwoord:

De eerste aanmeldingsperiode is van zaterdag 1 t/m vrijdag 14  februari 2020.

De tweede aanmeldingsperiode is van dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april 2020.

Wilt u uw kind daarna (opnieuw) aanmelden? Dat kan vanaf woensdag 13 mei 2020.

Wanneer krijg ik informatie over de periode na de tweede aanmeldingsperiode?
Antwoord:

Ouders die hun kind in de tweede aanmeldingsperiode hebben aangemeld, ontvangen op donderdag 16 april 2020  tussen 15:00 en 17:00 via de digitale berichtgeving van BOVO Haaglanden bericht met het toelatingsbesluit. Daarin staat ook informatie over het aanmelden na de tweede aanmeldingsperiode. 
 

Meer informatie?

* Log in op de website van Onderwijs Transparant;
* Kijk op de website van BOVO Haaglanden (stap 8);
* Of wendt u zich tot de basisschool van uw kind.

 

Wat als mijn kind na de tweede aanmeldingsperiode nog geen plek heeft?
Antwoord:

Op donderdag 7 mei 2020 is vanaf 10.00 uur op de digitale scholenwijzer te zien op welke scholen er nog plek is. Op deze scholen kunt u langsgaan om te kijken of de school bij uw kind past. Maak hiervoor een afspraak met de betreffende middelbare school. Of neem contact op met de basisschool van uw kind en vraag daar om hulp.

Eindtoets

De eindtoets geeft een hogere uitslag dan het schooladvies. Wat nu?
Antwoord:

De basisschool bekijkt het schooladvies dan opnieuw. Dit heet 'heroverweging'. Het gebeurt soms dat de basisschool het advies bijstelt naar een hoger advies. Krijgt u een bijgesteld advies? Dan neemt de middelbare school waar uw kind is aangemeld contact met u op. Misschien kan uw kind het hogere niveau op die school volgen. U kunt ook uw inschrijving ongedaan maken en op zoek gaan naar een andere school. Kijk op scholenwijzer.denhaag.nl voor scholen die nog plek hebben.

Wat is de Eindtoets?
Antwoord:

Alle leerlingen uit groep 8 maken tussen half april en half mei de verplichte eindtoets. Deze toetst de vakgebieden rekenen en taal. Er zijn zes verschillende toetsen toegestaan; de basisschool kiest één eindtoets voor al haar basisschoolverlaters. De toets wordt beschouwd als controle op het gevormde basisschooladvies.
De basisschool is verplicht - naast het basisschooladvies - het resultaat van deze onafhankelijke toets aan het voortgezet onderwijs over te dragen.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/

 


 

Over BOVO

Waar kan ik terecht met mijn BOVO-vragen?
Antwoord:

Op deze website, www. bovohaaglanden.nl, vindt u informatie. Mocht u een vraag hebben waarvan u het antwoord niet kunt vinden, dan kunt u terecht bij de school of de leerkracht van uw kind.

BOVO ondersteunt de scholen bij het uitwisselen van leerlingen. BOVO heeft geen zeggenschap over besluiten die door de scholen genomen worden. Vragen, opmerkingen of klachten over de overstap van uw kind kunt u richten aan uw basisschool of de vo-school waar uw kind is aangemeld. BOVO is geen gesprekspartner voor ouders.

Voor vragen over de procedure van toelating van uw kind op een vo-school of de tweede aanmeldingsperiode kunt u ook terecht bij de centrale helpdesk voor ouders/verzorgers. Deze is op donderdag 4 april bereikbaar van 15.00 - 21.00 uur en van vrijdag 5 april tot en met vrijdag 12 april van 09.00 - 18.00 uur (zondag gesloten).

.

Wat doet BOVO?
Antwoord:

De schoolbesturen hebben afspraken gemaakt om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in deze regio in goede banen te leiden. Deze afspraken vormen de jaarlijkse BOVO procedure. Deze afspraken hebben betrekking op:

 • Werving van leerlingen
 • Aanmelding van leerlingen
 • Behandeling van aanmeldingen
 • Loting
 • Plaatsing van leerlingen.


BOVO Haaglanden is opgericht om de scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van deze afspraken.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vindt u op deze website niet de informatie die u zoekt? Dan kunt u terecht bij de school of de leerkracht van uw kind.