close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Veelgestelde vragen voor scholen

Veelgestelde vragen voor scholen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen voor scholen over de BOVO-procedure (voor ouders zijn er aparte veelgestelde vragen, zie hieronder). De vragen zijn gecategoriseerd per onderwerp.

Toetsen LWOO en PrO

Hoe lang is een intelligentieonderzoek geldig?
Antwoord:

Een intelligentieonderzoek is 2 jaar geldig. Voor bepaalde groepen leerlingen, zoals leerlingen die overstappen naar het lwoo en PrO, wordt een aanvraag voor extra ondersteuning gedaan bij het samenwerkingsverband vo. Op het moment dat het samenwerkingsverband vo de aanvraag behandelt, moet het intelligentieonderzoek geldig zijn. 

Is er een vergoeding voor sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?
Antwoord:

Als u het SEM-onderzoek via de procedure van BOVO laat afnemen, komen uw leerlingen in aanmerking voor vergoeding. Op de pagina BOVO Online vindt u meer informatie over deze onderzoeken en vergoedingsregelingen.

Waar vind ik informatie over de BOVO Vergoedingsregeling cap?
Antwoord:

Informatie over de BOVO Vergoedingsregeling cap vindt u op de pagina BOVO Online op deze website.

Basisschooladvies

Het basisschooladvies is leidend. Wat betekent dit?
Antwoord:

Het basisschooladvies bepaalt het niveau van de brugklas waarin de leerling door de vo-school geplaatst wordt. De vo-school moet hierbij het schooladvies volgen en mag de leerling niet op een lager niveau plaatsen. Zolang de vo-school recht doet aan het niveau van het schooladvies, mag de school wel bepalen in welke brugklas de leerling komt.

Lees hier enkele voorbeelden.

 

Hoe stel ik een goed basisschooladvies op?
Antwoord:

De basisschool baseert het schooladvies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling tijdens de basisschoolperiode. Het basisschooladvies wordt bij voorkeur samengesteld door een 'schoolverlaterscommissie'. Betrokken bij het advies zijn de directie, de intern begeleider/bovenbouwcoördinator, de leerkracht van groep 8, de leerkracht van de leerling in groep 7 en liefst ook die van groep 6. Po-scholen kunnen bij het opstellen van het schooladvies gebruik maken van de handreiking van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS).

De Advies- en Plaatsingswijzer is een handige tool bij het opstellen van het basisschooladvies en bij het gesprek met de ouders en de vo-school. Lees HIER meer over de APW.

Mag ik een gegeven basisschooladvies (BSA) nog wijzigen?
Antwoord:

Scholen stellen het definitieve advies uiterlijk donderdag 30 januari 2020 vast. Een basisschooladvies (BSA) mag na 1 maart alleen nog worden aangepast op basis van een hogere score op de eindtoets. Dit is de wettelijke vastgestelde datum waarop het BSA moet zijn gegeven.

Moet ik het basisschooladvies aanpassen als ouders het er niet mee eens zijn?
Antwoord:

Nee, de basisschool is eigenaar van het basisschooladvies. Wanneer ouders het niet eens zijn met het advies, ga dan met ze in gesprek en probeer met goede argumenten te onderbouwen waarom de school kiest voor dit advies. 

Waarom krijgen leerlingen een voorlopig schooladvies?
Antwoord:

Een voorlopig basisschooladvies geeft ouders en leerlingen een indicatie van het definitieve advies. Ze kunnen alvast op zoek naar passende vo-scholen. De oriëntatieperiode van het voortgezet onderwijs met open dagen start direct na de kerstvakantie. Daarom moeten po-scholen er rekening mee houden dat zij ouders al vóór de kerstvakantie het (voorlopige) schooladvies kenbaar maken.

Wat doe ik bij twijfel tussen het advies vmbo met LWOO en Praktijkonderwijs?
Antwoord:

Basisscholen kunnen een pre-advies aanvragen voor leerlingen over wie twijfel bestaat tussen het advies Praktijkonderwijs en vmbo met lwoo. Het samenwerkingsverband vo beoordeelt of de leerling voldoet aan de criteria en bekijkt de gegeven motivering. Op basis hiervan wordt een advies gegeven. Het pre-advies kan worden aangevraagd via POVO OT, bij het menu 'Onderzoeken'.

Wat is de advies- en plaatsingswijzer (APW)?
Antwoord:

In POVO OT is voor alle po-scholen het regionale instrument APW beschikbaar. De APW is een hulpmiddel bij de overstap po-vo en heeft verschillende functies:

- Een spiegel bij het opstellen van het BSA en het mogelijk maken van een objectivering van dit advies;

- Een agenda voor het gesprek tussen po en vo en het plaatsen van leerlingen in de juiste brugklas door het vo;

- Onderbouwing van het advies in gesprekken met ouders en het creëren van meer transparantie.

Wat is een heroverweging?
Antwoord:

De basisschool is verplicht het schooladvies te heroverwegen als de uitslag van de eindtoets een hoger advies geeft. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt. Dit kan leiden tot een bijgesteld (hoger) schooladvies.

Onderwijskundig rapport

Is er informatie die ik niet in het onderwijskundig rapport (OKR) mag zetten?
Antwoord:

Gegevens over godsdienst, geboorteland en datum van vestiging in Nederland mogen niet worden toegevoegd aan het OKR. Wel mag er worden aangeven welke taal er thuis wordt gesproken en sinds wanneer de leerling onderwijs in Nederland volgt.

Wanneer moet het onderwijskundig rapport af zijn?
Antwoord:

Uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 moeten het onderwijskundig rapport (OKR) en het dossier voor leerlingen vmbo (lwoo), havo en definitief zijn. Dat is inclusief het importeren van de LVS-toetsen in POVO OT met tweede OSO-import en controle van bijlagen.

Wat doe ik als ouders het niet eens zijn met wat ik in het onderwijskundig rapport (OKR) schrijf?
Antwoord:

Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR, gaat de po-school met de ouders in gesprek. Wordt er geen overeenstemming bereikt? De po-school is dan niet verplicht de inhoud van het OKR te wijzigen. Wel hebben ouders het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te leggen. In dat geval wordt de visie van ouders door de po-school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Een kopie van deze visie wordt tevens opgenomen in het leerlingdossier op school.

Wat is een onderwijskundig rapport?
Antwoord:

Het onderwijskundig rapport (OKR) is een leerlingrapport. De basisschool vult dit voor elke groep 8-leerling digitaal in. Het rapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • Naw-gegevens van de leerling, ouders en school;
 • De leervorderingen en cognitieve capaciteiten;
 • De ontwikkeling en het gedrag van de leerling;
 • Het basisschooladvies;
 • Eventuele extra ondersteuning en begeleiding;
 • Gegevens ouders/verzorgers.

In deze video op YouTube geeft BOVO een uitleg over de onderdelen van het onderwijskundig rapport.

Orienteren op het vo

Is er een overzicht van vo-scholen in de regio?
Antwoord:

Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u een overzicht. Er staat bijvoorbeeld in welk stadsdeel de scholen liggen en welke levensbeschouwelijke of religieuze richting ze hebben.

Waar kan ik zien wanneer een vo-school open dag heeft?
Antwoord:

Vo-scholen vermelden dit op hun eigen website. Daarnaast staat op scholenwijzer.denhaag.nl onder 'Kennismaken en aanmelden' op de pagina van de school wanneer de school een open dag of informatieavond organiseert.

Wanneer zijn de open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs?
Antwoord:

Direct na de kerstvakantie houden de middelbare scholen open dagen. De oriëntatieperiode op het voortgezet onderwijs is van maandag 6 t/m vrijdag 31 januari 2020.

Wat is het concept-aanmeldformulier met het voorlopige schooladvies en scholenlijst?
Antwoord:

Basisscholen kunnen vanaf 6 december vanuit POVO OT voor ouders een concept-aanmeldformulier printen met hierop het voorlopige schooladvies en een scholenlijst. Het voorlopig schooladvies moet voor de kerstvakantie zijn gegeven, vanwege de kortere periode van open dagen van het vo in vergelijking tot voorgaande jaren. Met dit advies en de bijbehorende scholenlijst kunnen ouders zich gericht oriënteren op het vo. 

Welke soorten voortgezet onderwijs zijn er?
Antwoord:

Leerlingen kunnen in BOVO regio Haaglanden doorstromen naar de volgende onderwijsvormen:

• Praktijkonderwijs (PrO);
• Vmbo (met of zonder lwoo);
• Havo;
• Vwo (inclusief gymnasium);
• Kopklas;
• Eerste Opvang Anderstaligen (EOA);
• Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, voorheen cluster 3 en 4).

Meer informatie en een volledig overzicht vindt u in de uitgave 'Uitleg onderwijstypen' (PDF) van BOVO en op de pagina Oriënteren op het vo op deze website.

Toelatingsbeleid vo

Mogen vo-scholen voorrangsregels toepassen?
Antwoord:

Ja. Een vo-school kan leerlingen die aan een specifieke voorwaarde voldoen, met voorrang toelaten. De voorrangsregels staan beschreven in het toelatingsbeleid van de vo-school. Ze worden alleen toegepast bij het plaatsen van leerlingen op de middelbare school van hun eerste keuze.

Lees hier welke voorrangsregels mogen worden toegepast.

Wanneer maken vo-scholen het toelatingsbeleid bekend?
Antwoord:

Elke vo-school publiceert het toelatingsbeleid uiterlijk op vrijdag 1 november 2019 op de schoolwebsite.

Wat staat er beschreven in het toelatingsbeleid van een vo-school?
Antwoord:

Het toelatingsbeleid bevat een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school en de aangeboden schoolsoorten. De school vermeldt ook de capaciteit, de bijzondere inrichting, eventuele voorrangsregels inclusief de volgorde van toepassing en de werkwijze bij overaanmelding. De school publiceert deze informatie op de schoolwebsite en op scholenwijzer.denhaag.nl.

Aanmelden op het vo

Hoe komt een leerling van buiten de regio aan een aanmeldformulier van de BOVO regio Haaglanden?
Antwoord:

Bij het aanmelden van leerlingen uit een andere regio, kan een blanco aanmeldformulier worden gebruikt. Het blanco aanmeldformulier kan via POVO OT worden gedownload (Help > Handleidingen) of via deze pagina op onze website.

 1. Komt de leerling van een regio waar ook POVO OT wordt gebruikt, dan zijn de ouders al in het bezit van een aanmeld- (of advies-)formulier met een unieke leerlingcode. Deze ouders hoeven blad 1 van het blanco aanmeldformulier niet meer in te vullen, maar wel blad 2 (voorkeurslijst) en blad 3 (akkoordverklaring). Deze beide bladen moeten ook ondertekend worden.
 2. Komt de leerling van een regio waar geen POVO OT wordt gebruikt, dan dient ook blad 1 te worden ingevuld. Deze informatie is nodig om de leerling handmatig te kunnen invoeren in POVO OT.
Hoe melden ouders zich aan op meerdere scholen?
Antwoord:

Ouders kruisen samen met hun kind hun favoriete scholen aan op de voorkeurslijst. De aanmelding op alle vo-scholen is pas officieel wanneer ouders een handtekening zetten op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst en dit bij de school van eerste keuze inleveren. Daarmee is de leerling op alle scholen van zijn/haar voorkeur aangemeld.

Kan een leerling van buiten de regio zich aanmelden op een school in de BOVO regio Haaglanden?
Antwoord:

Ja. Ouders mogen zich van het ministerie op één of meer scholen aanmelden en in meerdere regio’s. Aanmelden van een leerling van buiten de regio kan door het aanmeldformulier met unieke leerlingcode in te leveren bij de vo-school van hun eerste keuze in de BOVO regio.

Deze vo-school voert de unieke leerlingcode van het aanmeldformulier in in POVO OT en krijgt zo toegang tot het leerlingdossier. Aanmeldingen van leerlingen van buiten de BOVO regio Haaglanden worden verder op dezelfde wijze behandeld als leerlingen van binnen de regio.

Alleen scholen uit de BOVO regio op de voorkeurslijst
Let op: de vo-scholen van 2e, 3e enzovoorts voorkeur op de lijst moeten wel in de BOVO regio Haaglanden liggen. Voor aanmelding op een vo-school buiten de BOVO regio Haaglanden wordt altijd een apart aanmeldformulier gebruikt (de basisschool kan meerdere aanmeldingsformulieren printen).

Werkt de school van de leerling buiten de regio niet met POVO OT? Dan kunnen de vo-scholen in onze regio de aanmelding handmatig invoeren met gebruik van hun BSN-nummer (of onderwijsnummer). Dit geldt ook voor leerlingen die dit schooljaar nog in het buitenland verblijven.

Scholen buiten de regio geïnformeerd
BOVO heeft de omliggende regio’s geïnformeerd over de nieuwe procedure in onze regio. Een vo-school kan zelf basisscholen buiten de regio, waarvan door de jaren heen regelmatig aanmeldingen binnen komen, informeren.

Kan een leerling van de regio BOVO Haaglanden zich aanmelden op een vo-school buiten de regio?
Antwoord:

Basisscholen uit de BOVO regio Haaglanden zullen te maken krijgen met ouders die zich ook in een andere regio willen aanmelden, bijvoorbeeld Delflanden. Elke regio heeft een eigen procedure voor het aanmelden. Basisscholen kunnen voor deze ouders een extra aanmeldformulier met unieke leerlingcode printen. Hiermee kunnen ouders zich aanmelden in omliggende regio’s.

Staan er ook vo-scholen van buiten de BOVO regio Haaglanden op de voorkeurslijst?
Antwoord:

Nee. Alleen scholen uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn zichtbaar op de voorkeurslijst.

Waaruit bestaat het BOVO-aanmeldformulier?
Antwoord:

Het BOVO-aanmeldformulier bevat:

 • Een voorblad met naw-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en een BOVO-nummer;
 • Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren;
 • Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.
Wanneer kunnen ouders hun kind aanmelden?
Antwoord:

De eerste aanmeldingsperiode van leerlingen op het vmbo (lwoo), havo en vwo (inclusief leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte) loopt van zaterdag 1 t/m vrijdag 14 februari 2020.

Toelaten op het vo

Hoe gaat loting in zijn werk?
Antwoord:

Als een school niet genoeg plaats heeft voor het aantal aangemelde leerlingen, kan de school besluiten de overgebleven plekken te verloten. Na deze decentrale loting, kan er centrale loting plaatsvinden. De centrale loting en matching gebeurt per computer. Een speciaal hiervoor gebouwd systeem koppelt de nog beschikbare plaatsen per school aan de scholen op de voorkeurslijst van leerlingen die nog geen plaats hebben. Lees meer over dit werkt op de pagina Centrale Loting en Matching

 

Mag een vo-school bepalen in welke brugklas een leerling geplaatst wordt?
Antwoord:

Ja. De vo-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst wordt, zolang recht wordt gedaan aan het basisschooladvies.

Wanneer gaat een vo-school over tot loting?
Antwoord:

Als een school niet genoeg plaats heeft voor het aantal aangemelde leerlingen, kan de school besluiten de overgebleven plekken te verloten. Een vo-school kan eerst nog voorrangsregels toepassen.

Wanneer horen ouders of hun kind is toegelaten?
Antwoord:

In de BOVO-regio Haaglanden krijgen ouders de uitslag op 25 maart 2020 te horen. Dat is acht weken na de eerste aanmeldperiode. Scholen zijn wettelijk verplicht binnen zes weken de aanmeldingen af te handelen. Lukt dat niet, dan moeten scholen de ouders laten weten wanneer er wel uitsluitsel is. De schoolbesturen in BOVO-regio Haaglanden hebben tot de uitzondering besloten vanwege de schaalgrootte van de regio en de gewenste zorgvuldigheid.

 

Wanneer wordt bekend of een leerling is toegelaten?
Antwoord:

De uitslag van de eerste aanmeldingsperiode is op 25 maart 2020 bekend. De uitslag van de tweede aanmeldingsperiode is op 16 april 2020 bekend. Op deze data krijgen ouders en po-scholen bericht van plaatsing.

 

Wat als een leerling wordt uitgeloot?
Antwoord:

Leerlingen die na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plaats hebben, melden zich opnieuw aan met een voorkeurslijst in in tweede aanmeldingsperiode - van dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april 2020. Op donderdag 16 april 2020 vindt er een nieuwe centrale loting en matching plaats. Hierbij worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een vo-school van hun tweede voorkeurslijst. Alle ouders en leerlingen uit de tweede periode krijgen op donderdag 16 april 2020 bericht van de uitslag.

Wat is een kennismakingsgesprek?
Antwoord:

Veel vo-scholen voeren een kennismakingsgesprek met ouders en potentiële leerlingen. Aangezien het basisschooladvies leidend is, mag en kan dit kennismakingsgesprek geen selectiegesprek zijn op basis waarvan een besluit genomen wordt over de toelating.

Uitzondering hierop zijn de gesprekken met ouders en potentiële leerlingen die overstappen naar VSO, PrO, vmbo met lwoo, Kopklas, EOA en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het kader van passend onderwijs. In deze gevallen is onderzoek van de ondersteuningsbehoefte nodig. Ook met leerlingen die overstappen naar een bijzondere inrichting, is het toegestaan een gesprek te voeren. 

Aanmelden na de 2e aanmeldingsperiode

Moet ik na de tweede aanmeldingsperiode een nieuwe voorkeurslijst maken?
Antwoord:

Nee, na de tweede aanmeldingsperiode wordt er niet meer met een voorkeurslijst gewerkt.

Eindtoets

Ben ik verplicht het schooladvies bij te stellen als de uitslag van de eindtoets hoger is?
Antwoord:

Nee. De basisschool is wel verplicht het advies te heroverwegen als de uitslag van de eindtoets een hoger advies geeft. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt.  Het besluit kan ook zijn dat de school,  na overleg met de ouders, het schooladvies niet aanpast.

Moeten alle leerlingen een eindtoets maken?
Antwoord:

Ja. Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht een eindtoets po te maken. Een eindtoets po geeft een advies voor best passend brugklastype naast het schooladvies. Leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs zijn niet verplicht deel te nemen aan een eindtoets; zij zijn vrijgesteld. Wanneer scholen in het speciaal (basis)onderwijs toch willen deelnemen aan de eindtoets, dan is dit toegestaan.

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een ontheffing. Dit houdt in dat het bevoegd gezag in overleg met de ouders kan besluiten om een leerling geen eindtoets te laten maken. Een ontheffing kan gelden voor:

- Leerlingen met een IQ lager dan 75 (volgens recente IQ-test[1], die voldoet aan de criteria van de Cotan);

- Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding;

- Leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

NB: Ook leerlingen die na groep 7 het po verlaten, zijn verplicht een eindtoets te maken.

Wanneer wordt de Eindtoets afgenomen?
Antwoord:

Alle leerlingen uit groep 8 maken tussen half april en half mei de eindtoets.

Wat is een heroverweging?
Antwoord:

De basisschool heroverweegt het schooladvies als de uitslag van de eindtoets een hoger advies geeft. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt. Dit kan leiden tot een bijgesteld (hoger) schooladvies.

Welke eindtoetsen zijn er?
Antwoord:

Er zijn zes verschillende eindtoetsen toegestaan. Scholen kunnen kiezen uit :

Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens
www.centraleeindtoetspo.nl

Route 8 van A-VISION B.V.
https://route8.nl

IEP (ICE Eindtoets primair onderwijs) van bureau ICE
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Dia-eindtoets
https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/

CESAN Eindtoets
https://www.eindtoetsen.nl/

AMN Eindtoets
https://www.amn.nl/onderwijs/po/eindtoets-po/

Over BOVO

Hoe ontvang ik informatie van BOVO?
Antwoord:

Iedereen die als contactpersoon in OnderwijsTransparant staat, ontvangt automatisch alle informatie van BOVO. De medewerker van uw school met de beheerdersrol voor OnderwijsTransparant, kan dit voor u instellen. U kunt zich ook aanmelden voor de BOVO Update, stuurt u daarvoor een mail naar servicedesk@bovohaaglanden.nl.

Hoe wordt BOVO aangestuurd?
Antwoord:

De regionaal BOVO-coördinator is eindverantwoordelijke en stuurt het team aan. Zij ziet er op toe dat de BOVO-procedure wordt uitgevoerd. Nieuwe voorstellen worden besproken met het dagelijks bestuur (BOVO DB) en het algemeen bestuur (BOVO AB). De BOVO-klankbordgroep praat mee over praktische onderwerpen en kan adviezen uitbrengen aan de BOVO-coördinator.

Voor wie geldt de BOVO-procedure?
Antwoord:

BOVO ondersteunt de scholen bij het uitvoeren van de afspraken van de BOVO-procedure. De BOVO-procedure is voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg. De procedure geldt voor deze onderwijsvormen:

 • Praktijkonderwijs;
 • Vmbo (met of zonder lwoo);
 • Havo;
 • Vwo (atheneum en gymnasium);
 • Kopklas;
 • ISK (internationale schakelklas);
 • VSO (voortgezet speciaal onderwijs).
Wat doet BOVO?
Antwoord:

Het uitvoeren van het beleid en de communicatie hiervan aan het scholenveld behoren tot de reguliere, doorlopende taken van BOVO. Daarnaast faciliteert BOVO de digitale applicatie van OnderwijsTransparant voor de overdracht van het leerlingdossier. Wanneer scholen vragen hebben, kunnen zij terecht bij de BOVO-website en -helpdesk.

Meer weten? Klik hier.

Wat zijn de doelstellingen van BOVO?
Antwoord:

BOVO heeft vier doelstellingen:

 • Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport;
 • Een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating;
 • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school;
 • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces.

Heeft u een vraag en bent u ouder?

Ga naar veelgestelde vragen voor ouders.

Staat uw vraag er niet tussen en bent u van een school?

Neem dan contact op met de BOVO Servicedesk.