close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
nvt

Toelatingsbeleid en voorrangsregels (vo)

Scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO-regio Haaglanden formuleren hun eigen toelatingsbeleid voor basisschoolverlaters. Ze hanteren hierbij de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken. Het VO platform, het overlegorgaan van alle vo- besturen, heeft onderling afspraken gemaakt over het toelatingsbeleid.

Publiceren van het toelatingsbeleid

Uiterlijk begin november publiceren de vo-scholen hun (door het bestuur goedgekeurde) toelatingsbeleid op de eigen website en op de scholenwijzer.denhaag.nl. Het toelatingsbeleid bevat in ieder geval een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school en de aangeboden schoolsoorten. Daarnaast worden de capaciteit, bijzondere inrichting, eventuele voorrangsregels en de werkwijze bij overaanmelding (decentrale loting) omschreven.

Publiceren capaciteit

Voor het opgeven van de capaciteit vermelden vo-scholen het totaal aantal lesplaatsen in het eerste leerjaar en de gewenste onderverdeling in percentage voor de brugklastype. Hierbij worden ook de mogelijke basisschooladviezen vermeld.

Deze vermelde capaciteit is een streefindeling, die ouders helpt de kans op plaatsing in te schatten. De daadwerkelijke indeling wordt uiteindelijk bepaald door het aantal aanmeldingen.

In september ontvangen de vo-scholen een instructie om de beschreven gegevens uit het toelatingsbeleid op de juiste manier in de applicaties van POVO OT en de Scholenwijzer in te voeren.

Voorrangsregels

Een vo-school kan leerlingen die aan een specifieke voorwaarde voldoen, met voorrang toelaten. De voorrangsregels staan beschreven in het toelatingsbeleid van de vo-school. Ze worden alleen toegepast bij het plaatsen van leerlingen op de middelbare school van hun eerste keuze, tijdens de eerste aanmeldingsperiode.


Toegestane voorrangsregels

Er zijn drie voorrangsregels toegestaan:

  1. voorrang voor kinderen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van eerste keuze;
  2. voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van eerste keuze;
  3. een vo-school met traditioneel vernieuwingsonderwijs (Dalton, Montessori, Vrije School) mag voorrang verlenen aan leerlingen afkomstig van een basisschool met hetzelfde traditionele vernieuwingsonderwijs. Het staat Dalton-vo-scholen en Montessori-vo-scholen bovendien vrij om voorrang te verlenen aan leerlingen van resp. Montessori- en Dalton-basisscholen. De vo-scholen geven dit expliciet aan op hun website.


Toepassing van voorrangsregels

  1. De voorrangsregels worden alleen toegepast in de eerste aanmeldingsperiode bij het plaatsen van leerlingen op de vo-school van hun eerste keuze.
  2. De vo-school publiceert welke voorrangsregels zij hanteert en in welke volgorde.
  3. Bij vragen, opmerkingen of klachten over de voorrangsregels van een vo-school wordt verwezen naar de betreffende directie of bestuur. BOVO Haaglanden heeft geen zeggenschap over de voorrangsregels.

Hardheidsclausule: voorrang door bijzondere omstandigheden

In bepaalde gevallen mag een vo-school leerlingen vanwege zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. Vo-scholen maken dan gebruik van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit mag bij maximaal 2 procent van de aangemelde leerlingen.