In de BOVO-procedure gelden aanvullende afspraken voor basisschoolverlaters met een extra ondersteuningsbehoefte. Het is van groot belang dat vo-scholen meteen na de aanmelding van elke leerling het dossier hierop screenen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die niet op de school van eerste keuze terecht kunnen, wordt geprobeerd snel een andere passende plek te vinden.

 

NIEUW: Zorg Advies Formulier

Om snel inzicht te krijgen in welke leerlingen welke extra ondersteuning nodig hebben, vult de basisschool voor alle leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan en/of extra ondersteuning nodig hebben een Zorg Advies Formulier (ZAF) in. Hiermee worden deze leerlingen aangemeld voor het maatwerktraject (als nodig) en biedt het vo een extra instrument om snel de zorgbehoefte van de leerling te bepalen. Het SWVZHW beoordeeld de aanvraag. Voor leerlingen met alleen lwoo (en dus geen EO) wordt geen ZAF ingevuld; deze leerlingen gaan ook niet mee naar het maatwerktraject, maar volgen de reguliere procedure.

 

Zorgplicht

Ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het vo, leveren ook een voorkeurslijst in bij de school van eerste keuze. De vo-school van eerste keuze doorloopt een aantal stappen om te kijken of ze de leerling de benodigde ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval, dan heeft deze school zorgplicht. Dat wil zeggen dat de school de taak heeft een andere, passende vo-school te zoeken.

 

Screening leerlingdossiers

Heel belangrijk: het advies aan vo-scholen is om ieder leerlingdossier zo snel mogelijk na aanmelding te screenen op een mogelijke ondersteuningsbehoefte. Is daar inderdaad sprake van? Dan onderzoekt de intakecommissie, met behulp van de zorgcoördinator van de school en de consulent van het SWVZHW, welke ondersteuning de leerling precies nodig heeft en of de school die kan bieden. De ouders worden hierbij altijd betrokken. Indien nodig, ook de po-school. In veel gevallen is de ondersteuningsbehoefte duidelijk zichtbaar in het onderwijskundig rapport. Het is herkennen aan een of meer van de volgende kenmerken:

• de leerling heeft een advies Praktijkonderwijs of een vmbo-advies met leerwegondersteuning;
• op tabblad 4 staat onder het kopje 'Zorgplicht' aangevinkt dat de po-school en/of de ouders verwachten dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op het vo;
• de leerling heeft een advies Voortgezet Speciaal Onderwijs.

 

Is er in een leerlingdossier niet specifiek aangegeven dat extra ondersteuning of diepteondersteuning nodig is? Bij twijfel kan de vo-school contact opnemen met de basisschool en de ouders voor meer informatie. Het is mogelijk dat een vo-school hierna toch van mening is dat deze leerling extra ondersteuning of diepteondersteuning nodig heeft.

 

Toelating leerling op school van eerste keuze

Blijkt uit bestudering van het leerlingdossier dat een leerling inderdaad een ondersteuningsvraag heeft? Dan bepaalt de vo-school van eerste keuze of ze in deze behoefte kan voorzien. Als dat zo is, dan doet deze leerling op reguliere wijze mee in de procedure. Dit betekent dat de leerling voorlopig geplaatst wordt op de school van eerste keuze. Is er sprake van overaanmelding, dan past de school eventuele voorrangsregels toe en wordt er geloot, als het nodig is.