close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Leerlingdossier extra ondersteuning behandelen

Leerlingdossier behandelen

Zodra de vo-school het unieke leerlingnummer van het aanmeldformulier invoert, krijgt ze via POVO OT de beschikking over het leerlingdossier. In de nieuwe BOVO-procedure is er een kortere behandeltijd voor leerlingdossiers dan de scholen gewend zijn. Het advies aan vo-scholen is om tussen zaterdag 1 februari en dinsdag 10 maart tijd en mensen vrij te maken. Zo kan de school snel met de behandeling van een leerlingdossier beginnen. Het is van belang om direct na de aanmelding de dossiers te screenen op mogelijke extra ondersteuningsbehoeften.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Is er een leerling aangemeld die extra ondersteuning nodig heeft om het vo goed te kunnen doorlopen? De vo-school geeft binnen zes weken uitsluitsel of de leerling toelaatbaar is.

De behandeltermijn moet worden verlengd in de de volgende gevallen:

  • Als het besluit niet binnen 6 kalenderweken kan worden genomen, bepaalt de vo-school een zo kort mogelijke termijn (maximaal 4 kalenderweken) waarbinnen het besluit wél genomen kan worden. Ze informeren de ouders en po-school hierover.
  • Als het besluit na 10 kalenderweken nog niet genomen is, wordt de leerling tijdelijk op de school van aanmelding geplaatst. Na een positief besluit wordt de leerling definitief geplaatst. Bij een negatief besluit moet de school in het kader van de zorgplicht een andere, passende school zoeken.

Is een leerling toelaatbaar of niet?

Voor de toelating van een leerling zijn drie verschillende besluiten mogelijk:

  • Toelaatbaar: een leerling is toelaatbaar wanneer hij/zij in aanmerking komt voor toelating, onder voorbehoud van overaanmelding.
  • Afgewezen: de leerling wordt niet toegelaten. Dit besluit is alleen mogelijk wanneer één van de wettelijke weigeringsgronden van toepassing is óf wanneer de vo-school niet in staat is te voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs.
  • Teruggetrokken: een aanmelding wordt beschouwd als teruggetrokken wanneer de ouders de aanmelding vrijwillig en zonder inmenging van de vo-school intrekken.