close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Het BOVO Jaaroverzicht 2019-2020 is gereed
wijzigingen 2018-2019

Belangrijkste wijzigingen schooljaar 2018-2019

In schooljaar 2017-2018 hebben we voor het eerst gewerkt met de nieuwe procedure voor de aanmelding en plaatsing van leerlingen op het vo. De nieuwe procedure hebben we in mei/juni 2018, samen met het veld, ouders en andere betrokkenen geëvalueerd. Uit de evaluatie is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die we voor dit schooljaar hebben doorgevoerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet:

De bekostiging van de intelligentieonderzoeken bij de vergoedingsregeling CAP wordt anders geregeld. Om de administratieve last voor de scholen te verminderen, zijn voor de aanmelding de leerachterstanden niet meer bepalend.  Bepalend voor de vergoeding is het uiteindelijke basisschooladvies, namelijk praktijkonderwijs/lwoo advies of niet.

Een zestal PO-scholen neemt deel aan een pilot opting out LWOO. Deze scholen experimenteren met het loslaten van de landelijke criteria voor LWOO. In de nieuwsbrieven leest u hier meer over.

Voor vo-scholen is de verwerking van de capaciteit aangepast. Van basisschooladvies naar brugklastype.

De voorrangsregel ‘voorrang voor po-scholen met een aanverwant onderwijskundig concept’ wordt ‘smaller’ toegepast. Dit betekent dat alleen traditionele vernieuwingsscholen, in onze regio Montessori, Dalton en Vrije School deze voorrangsregel mogen hanteren. En alleen po-scholen met eenzelfde concept komen voor deze regel in aanmerking. De voorrang geldt alleen voor leerlingen van scholen met hetzelfde onderwijsconcept, bijvoorbeeld Montessori-Montessori of Dalton-Dalton.

Verder wordt (naast de wettelijk erkende bijzondere inrichtingen en TTO) de theateropleiding van Dalton Den Haag binnen de BOVO-procedure erkend als bijzondere inrichting; voor deze opleiding mag een selectieprocedure worden gebruikt.

Het vernieuwde formulier met het voorlopig basisschooladvies en bijbehorende scholenlijst wordt door po-scholen tussen 1 november en de kerstvakantie aan ouders worden meegegeven in verband met de oriëntatie op het vo. Het formulier heet dan ook: Oriëntatieformulier.

De lengte van de tweede aanmeldingsperiode is ingekort tot 1 week; dit in verband met het vroeger vallen van de meivakantie.

De pilot met de Ouderrol, waarbij PO-scholen ouders in de gelegenheid stellen hun kind digitaal aan te melden op het vo, wordt uitgebreid, wat betekent dat er meer po-scholen kunnen deelnemen. Wilt u deelnemen aan de pilot? Stuur dan een mail naar de servicedesk. Meer informatie over de mogelijkheden van de ouderrol vindt u in het procedureboek.

Een onderdeel van de ouderrol is beschikbaar voor alle ouders, namelijk de mogelijkheid om de aanmelding en toelating van hun kind te kunnen volgen in OT.
 

Op het technisch vlak hebben we een nog een aantal verbeteringen uitgevoerd. Deze kunt u vinden in het procedureboek p.8 en 9. Het procedureboek kunt u vinden op BOVO Online.