BOVO presentatie voor ouderavond (po)

Po-scholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders. Ter ondersteuning stelt BOVO een presentatie beschikbaar via de website, met een toelichting op de overstap naar het vo en alles rondom de BOVO-procedure.

Aanleveren gegevens voor de Scholenwijzer (vo)

Voor de oriëntatie op vo-scholen gebruiken ouders de website scholenwijzer.denhaag.nl. De vo-scholen dragen er zorg voor dat de eigen scholenpagina up to date is voor wat betreft hun aanbod, brugperiode, open dagen, contactgegevens en dergelijke.

Aanpassingen aan de schoolpagina kunnen het hele jaar gedaan worden via de  applicatie ‘Wegwijzer’. In opdracht van de gemeente Den Haag voert BOVO het beheer van de website scholenwijzer.denhaag.nl (inclusief applicatie).

De overstap voor ouders inzichtelijk maken (po)

Uiterlijk 1 oktober publiceren po-scholen op de eigen website en/of in de schoolgids hoe het proces van de overgang po-vo verloopt. Hierbij wordt in ieder geval aangegeven hoe het BSA tot stand komt, wanneer ouders worden geïnformeerd over het OKR en hoe de school met de eindtoets omgaat. Het proces van de overgang po-vo legt een school ter goedkeuring voor aan het eigen schoolbestuur. Meer informatie vind je in de bijlagen:

Publiceren van het toelatingsbeleid (vo)

Scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO-regio Haaglanden formuleren hun eigen toelatingsbeleid voor basisschoolverlaters. Ze hanteren hierbij de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken. Het VO platform, het overlegorgaan van alle vo- besturen, heeft onderling afspraken gemaakt over het toelatingsbeleid.

Lees meer over het toelatingsbeleid in hoofdstuk 3 van het procedureboek.

 

Uiterlijk op 1 november publiceren de vo-scholen hun (door het bestuur goedgekeurde) toelatingsbeleid op de eigen website en op de scholenwijzer.denhaag.nl. Het toelatingsbeleid bevat in ieder geval een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school en de aangeboden schoolsoorten. Daarnaast worden de capaciteit, bijzondere inrichting, eventuele voorrangsregels en de werkwijze bij overaanmelding (decentrale loting) omschreven.

 

Publiceren capaciteit

Voor het opgeven van de capaciteit vermelden vo-scholen het totaal aantal lesplaatsen in het eerste leerjaar en de gewenste onderverdeling in percentage voor de brugklastype. Hierbij worden ook de mogelijke basisschooladviezen vermeld.

Deze vermelde capaciteit is een streefindeling, die ouders helpt de kans op plaatsing in te schatten. De daadwerkelijke indeling wordt uiteindelijk bepaald door het aantal aanmeldingen.

In september ontvangen alle vo-scholen informatie over het publiceren van het toelatingsbeleid en het invoeren van de capaciteit in een nieuwsbrief.

 

Voorrangsregels

Een vo-school kan leerlingen die aan een specifieke voorwaarde voldoen, met voorrang toelaten. De voorrangsregels staan beschreven in het toelatingsbeleid van de vo-school. Ze worden alleen toegepast bij het plaatsen van leerlingen op de middelbare school van hun eerste keuze, tijdens de eerste aanmeldingsperiode.

 

De middelbare school mag voorrang verlenen aan:

 1. leerlingen die al een (half-/stief-) broer of zus op de school hebben.
  let op: bij stiefbroers en -zussen kan het lastiger zijn om na te gaan of het echt om broers en zussen gaat. Er mag nagevraagd worden of de kinderen (deels) in hetzelfde huis wonen of dat er sprake is van een omgangsregeling, waaruit blijkt dat het echt om één gezin gaat.

 

 1. leerlingen van wie een ouder op de school werkt;

 

 1. leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept:
  1. de middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen.
  2. de middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen.
  3. de middelbare Vrij School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.

 

Let op: vermeld duidelijk op de website of deze voorrangsregel gehanteerd wordt en voor welk traditioneel vernieuwingsonderwijs dit geldt. Van belang is dat je goed kunt onderbouwen waarom een voorrangsrecht toekomt aan leerlingen van een basisschool met eenzelfde (of vergelijkbaar) onderwijskundig concept.

 

De voorrangsregels worden alleen toegepast in de eerste aanmeldperiode bij het plaatsen van leerlingen op de vo-school van hun eerste keuze. De vo-school publiceert welke voorrangsregels zij hanteert en in welke volgorde.

Digitale aanmelding en berichtgeving naar ouders (po)

De overstap van het po naar het vo is voor de leerling, maar zeker ook voor de ouders een spannende tijd. Wij willen ouders hierin bijstaan door hen zo goed mogelijk te informeren over het proces.

 

Ook dit schooljaar is het weer voor ouders mogelijk om digitaal aan te melden. Het aantal scholen dat met dit traject meedoet stijgt nog altijd. Ouders die hun kind digitaal aanmelden hoeven het aanmeldformulier niet fysiek in te leveren bij de vo-school van eerste keuze. Zij vullen de voorkeurslijst digitaal in, zien gelijk of de aanmelding succesvol is verstuurd en zien op de dag van het toelatingsbesluit wat het resultaat is via hun inlog.

 

Mocht jouw school tot op heden nog niet meedoen, maar dit wel overwegen? Neem dan contact op met de servicedesk

 

Kiest een school nog niet voor digitaal aanmelden, dan is een bericht aan ouders (nadat het aanmeldformulier fysiek is ingeleverd bij de vo-school van eerste keuze) dat de aanmelding goed is verlopen, en of en op welke school hun kind geplaatst is nog steeds heel belangrijk voor ouders. Om deze berichtgeving te verbeteren kunnen ouders uit twee mogelijkheden kiezen om door BOVO geïnformeerd te worden. De twee mogelijkheden voor de ouders zijn:

 

1.De ouder(s) kunnen via een inlog voor een website van POVO OT de bevestiging van de aanmelding en het toelatingsbesluit inzien.

2.De ouder(s) ontvangen de bevestiging van de aanmelding en het toelatingsbesluit via een automatisch gegenereerde e-mail vanuit POVO OT.

 

Om ouders op deze wijze te kunnen berichten is het belangrijk dat de contactgegevens van de ouders goed in POVO OT staan.

Daarnaast kan je in POVO OT aangegeven op welke wijze de ouders de digitale berichtgeving willen ontvangen. Begin alvast met het verzamelen en controleren van de contactgegevens van ouders en welke keuze zij maken.

Wanneer er nog geen leerlingen zijn geïmporteerd in POVO OT, dan kunnen de gegevens ook in het LeerlingAdministratieSysteem (Esis/ParnasSys) worden aangepast. Bij de import via OSO worden deze aangepaste gegevens overgenomen in OT.